Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:strategicky_technologicky_plan

Strategický technologický plán

Strategický technologický plán zachycuje, v jaké situaci se knihovna nachází ve vztahu k technologiím a jakým směrem se chce dále rozvíjet v oblasti služeb uživatelům i v dalších oblastech s ohledem na využívání (informačních a komunikačních) technologií.

V optimálním případě by technologický plán měl v knihovně existovat ve formě písemného dokumentu nebo být součástí strategie rozvoje knihovny. V praxi má však velmi málo českých knihoven zpracovanou písemnou strategii knihovny. Pokud ji má, využívání technologií je zde zmíněno jen okrajově spíše v souvislosti s dílčími službami či oblastmi (viz příklady strategických dokumentů níže). Může nastat i případ, kdy knihovna strategii má, ale nejedná se o veřejně dostupný dokument.1)

Technologický plán se obvykle připravuje na období tří až pěti let (s ohledem na těžko předvídatelný rozvoj technologií se obvykle doporučuje období tří let) a obsahuje dílčí cíle, které se průběžně hodnotí.

Určitou formu strategie pro využívání technologií má obvykle každá knihovna. I v případě, že nejde o písemný dokument, musí mít vedení knihovny jasno:

 • které technologie pro svou práci a služby uživatelům knihovna využívá nebo chce využívat;
 • jakou infrastrukturu pro to má vytvořenou (nebo plánuje vytvořit);
 • jak knihovna plánuje využít nové technologie pro rozvoj služeb uživatelům.

Ani v zemích, kde je zpracování strategického technologického plánu knihovny obvyklé, tento plán nemají všechny knihovny. Některé knihovny jej nepovažují za důležitý, protože dlouho bez problémů fungovaly i bez něj, nebo mají pocit, že je zbytečný, protože nemají dostatek financí na pořízení nového vybavení, případně se o jejich technologické vybavení stará IT oddělení zřizovatele.2)

Písemný strategický plán pro oblast využívání technologií může být pro knihovnu velmi užitečným nástrojem, který pomáhá vnímat technologie v jednotlivých oblastech služeb knihovny jako celek, stanovit priority a neupřednostňovat náhodně některé oblasti či činnosti.

Technologický plán usnadňuje plánování v oblasti nasazení a využívání technologií nebo brání dílčím rozhodnutím, která by mohla mít negativní vliv na některou oblast, s níž tato rozhodnutí nepřímo souvisí3). Může být využit mj.:

 • k plánování nákladů na pořízení či pravidelnou obnovu hardwaru, softwaru nebo dalšího technického vybavení;
 • jako podklad pro přípravu poptávkového dokumentu při výběru knihovního softwaru;
 • jako podklad pro tvorbu technologického plánu přechodu na nový software;
 • ke specifikaci zařízení, která jsou pro fungování knihovny kritická (a v případě krizových situací by měla být zprovozněna přednostně);
 • jako prostředek pro komunikaci se zřizovatelem, veřejnou správou, dodavateli, uživateli nebo pracovníky knihovny;
 • jako příloha žádostí o dotace;
 • k optimálnímu využití neplánovaných finančních prostředků (např. v rámci projektu, kdy je třeba rychle reagovat).

Vzhledem k tomu, že centrem práce v knihovně je do značné míry knihovní software a další na něj navazující systémy, promítá se nutně i do plánování rozvoje služeb čtenářům. Jinými slovy centrem plánování v oblasti technologií se do značné míry stává knihovní software a služby jeho rozhraní pro uživatele s návaznými službami (např. platebními branami, databázemi, e-knihami apod.)4), obvykle v propojení s webovými stránkami knihovny.

Strategický technologický plán se úzce týká hardwaru a softwaru, síťové infrastruktury, případně další techniky, která je v knihovně využívána. Zároveň velmi úzce souvisí s posláním knihovny a jeho realizací ve všech službách a oblastech činnosti knihovny. Technologický plán by proto neměli vytvářet pouze pracovníci IT, ale na jeho přípravě by se měli podílet všichni, kdo se podílejí na práci a službách knihovny.

1. Obsah plánu

Strategický technologický plán obvykle stanovuje to, kde se knihovna v oblasti využívání technologií nachází a kam by za dané období měla dojít. Obsahuje:

 • poslání knihovny a zasazení služeb knihovny do širšího kontextu a potřeb regionální nebo akademické komunity s ohledem na využívání technologií;
 • dílčí cíle vycházející z poslání knihovny a potřeb jejích uživatelů (např. zajištění přístupu uživatelů k elektronickým knihám a dokumentům nebo k lokálním databázím, vytvoření discovery rozhraní pro přístup k různými typům zdrojů, zavedení online asistence knihovníků pro uživatele, komunikace s pracovníky knihovny, zavedení možnosti online plateb apod.);
 • popis aktuálního stavu dílčích oblastí (může pro upřesnění stručně zahrnovat historické souvislosti, ze kterých stávající stav vychází);
 • plán pravidelné obnovy počítačů a dalších zařízení;
 • konkrétní kroky a aktivity nutné pro naplnění jednotlivých cílů;
 • časový plán pro splnění cílů;
 • předpokládaný rozpočet nutný pro splnění cílů;
 • zdroje financování;
 • kritéria hodnocení (např. nárůst počtu obsloužených uživatelů, objemu služeb nebo spokojenosti se službami).

Dílčími oblastmi, jejichž aktuální stav by měl být součástí strategického technologického plánu, jsou:

 • síťová a serverová infrastruktura;
 • telefonní infrastruktura a internetové připojení;
 • počítačové vybavení, včetně periferních zařízení (např. čteček kódů karet nebo tiskáren) a UPS (záložní zdroje);
 • zařízení pro samoobslužnou výpůjčku/vracení, bezpečnostní brány (obvykle v souvislosti s technologií RFID);
 • kopírky, tiskárny, skenery (dnes často v podobě multifunkčních zařízení);
 • softwarové vybavení pracovních stanic pro pracovníky i uživatele;
 • webové stránky knihovny a jejich strategie, propojení webových stránek s dalšími službami a katalogem knihovny;
 • používaný knihovní software, discovery rozhraní, návazné služby (SMS brány, platební brány atd.);
 • data a soubory spravované knihovnou;
 • elektronické zdroje a databáze knihovny;
 • kooperativní projekty, do kterých je knihovna zapojena, a strategie spolupráce s dalšími knihovnami;
 • bezpečnost počítačů a elektronických služeb;
 • školení pracovníků a uživatelů;
 • vynaložené prostředky na provoz, údržbu, licence apod.

2. Příklady

Pro inspiraci uvádíme několik ukázek strategických dokumentů knihoven:

Ačkoliv knihovny mají povinnost provádět každoroční inventuru majetku, pro efektivní využívání a plánování obnovy softwaru běžné inventarizační postupy nestačí. Součástí technologického plánu by proto měla být o něco podrobnější inventarizace používané techniky, která specifikuje všechna technická zařízení v knihovně (počítače, routery, UPS, tiskárny a další běžný hardware a software, mobily a tablety, 3D tiskárny, čtečky e-knih aj). Tento podrobný přehled by měl zahrnovat mj. informace o tom, komu je zařízení určeno (pracovníci knihovny, uživatelé), ve které pobočce/oddělení je umístěno, jaký je jeho hlavní účel (počítač pro výpůjčku, tablet pro návštěvy škol aj.), jaká je značka a dodavatel (kvůli servisu), kdy končí životnost. U počítačů (případně tabletů) by mělo být zřejmé, jaké programy obsahují, aby bylo možné je efektivně spravovat a aktualizovat, zejména s ohledem na speciální programy (které na ostatních počítačích nejsou k dispozici). Optimální je vytvořit sdílené seznamy těchto zařízení a zapojit do podrobného sledování zařízení pracovníky knihovny6).

Doporučené zdroje

 • COHN, John M. a Ann L. KELSEY. The complete library technology planner: a guidebook with sample technology plans and RFPs on CD-ROM. New York: Neal-Schuman, 2010. xxiv, 163 s. ISBN 978-1-55570-681-4.
 • WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. Integrated library systems: planning, selecting, and implementing. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010. xii, 183 s. ISBN 978-1-59158-897-9.
1)
V některých zemích, např. v USA, je zpracování technologického plánu knihovny a jeho zveřejnění běžnou záležitostí. V některých případech (např. pro knihovny ve státě Iowa) je dokonce podmínkou poskytnutí finanční podpory.
2)
SILVEIRA, Diana. Library technology planning for today and tomorrow. Lanham: Rowman & Littlefield, c2018, s. xi. A LITA Guide. ISBN 978-1-5381-0931-1.
3)
Např. pokud knihovna provádí změny síťové infrastruktury kvůli novému webovému serveru, nemělo by to kolidovat s plánovanou změnou pevných telefonních linek na internetové volání.
4)
Ve výzkumných nebo akademických knihovnách, kde je – obzvláště v některých oborech – kladen důraz na elektronické zdroje, se může situace lišit.
5)
Další příklady ze zahraničních knihoven je možné snadno najít na internetu např. zadáním dotazu "library technology plan" do vyhledávače, např. Googlu.
6)
Viz SILVEIRA, Diana. Library technology planning for today and tomorrow. Lanham: Rowman & Littlefield, c2018, kap. 1. A LITA Guide. ISBN 978-1-5381-0931-1.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
aks/strategicky_technologicky_plan.txt · Poslední úprava: 2022/01/08 19:02 autor: eva