Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:priloha_2_3_2_priklady_cinnosti_pro_jednotlive_katalogove_vety

3.2 Příklady činností pro jednotlivé katalogové věty

V textu níže jsou jednotlivé katalogové věty doplněny příklady činností, které blíže charakterizují jejich obsah. Příklady činností se vždy vztahují ke konkrétní katalogové větě, mají pouze ilustrační charakter, katalogovou větu nenahrazují ani nerozšiřují její náplň. Není-li uvedena žádná činnost, je znění katalogové věty považováno za dostatečně jasné.

Příklady činností, poznámky a definice psané běžným písmem nejsou součástí oficiálního katalogu prací, jsou metodickou pomůckou pro vedoucí pracovníky ke spolehlivému určení platové třídy zaměstnanců na odborných knihovnických místech.

6. platová třída

 1. Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.

7. platová třída

 1. Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
  • Porovnávání skutečného stavu knihovních jednotek na regálu se stavem evidence a výpůjček knihovního fondu (revize).
  • Zajišťování správného řazení dokumentů ve skladištích či volném výběru podle předem daných pokynů.
  • Kompletace a příprava vybraných titulů periodického tisku na knižní vazbu nebo do archivních boxů.
  • Provádění odpisů vyřazených dokumentů.
  • Vyhledávání dokumentů na základě požadavků uživatelů v knihovních skladech a jejich příprava k expedici.
  • Organizování (pořádání) dílčího knihovního fondu v rámci stanoveného systému knihovny.
  • Adjustace a technické zpracování knihovního fondu.
  • Signování knihovního fondu.
 2. Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
  • Stahování bibliografických záznamů ze souborných katalogů.
  • Údržba a aktualizace klasických katalogů.
 3. Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
  • Poskytování výpůjčních služeb.
  • Poskytování základních informací o informačních zdrojích a službách knihovny.
  • Řazení a aktualizace registru uživatelů (fyzické kartotéky nebo evidence) podle stanovených parametrů.
  • Registrace uživatelů.
  • Upomínání uživatelů (tisk, odesílání upomínek).
 4. Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, např. mikrofilmování, péče o knihovní fondy.
  • Provádění jednoduchých odborných úkonů spojených s ochranou knihovního fondu.
  • Provádění fyzické očisty knihovních fondů speciálními prostředky podle stanovené metodiky.
  • Drobné ambulantní opravy poškozených dokumentů.
  • Monitorování a obsluha technických zařízení a pomůcek ve skladištích knihovních fondů (např. zvlhčovače, mikrofilmové čtečky…).
  • Vybavování knihovních dokumentů ochrannými prvky.
  • Tvorba podkladů pro ochranné obaly dokumentů.

8. platová třída

 1. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů1).
  • Individuální práce s uživateli.
  • Komunikace (osobní, písemná, telefonická, elektronická) s uživateli.
  • Konzultace ke čtenářství a informační gramotnosti.
  • Kolektivní práce s uživateli.
  • Poskytování jednoduchých faktografických a bibliografických informací.
  • Poskytování reprografických služeb z fondu knihovny dle požadavků uživatelů, včetně přípravy předloh na základě přesné citace.
  • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů.
 2. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
 3. Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. Knihovních jednotek).
  • Provádění revize knihovního fondu včetně kontroly fyzického stavu dokumentů a ověřování nesrovnalostí z revize.
  • Průběžné vyřazování opotřebovaných či poškozených dokumentů z knihovního fondu.
  • Řazení dokumentů podle zvoleného formálního a věcného stavění knihovního fondu.
  • Kontrola bezpečnosti skladu a klimatických podmínek podle stanovených postupů.
  • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
  • Zpracování nabídkových seznamů vyřazených dokumentů pro knihovny.
  • Aktualizace knihovního fondu podle stanovených postupů.
 4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
  • Zpracování bibliografického záznamu na minimální úrovni, jak jej definují standardy pro minimální záznamy pro Souborný katalog ČR (záznam obsahuje jmenné a věcné údaje umožňující základní identifikaci dokumentů a jejich standardní vyhledání).
  • Provádění druhové analýzy dokumentu a určení pramenu popisu.
  • Přidělování stavěcích znaků a čtenářského určení dokumentů podle stanovených postupů.
  • Retrokonverze, kontrola a oprava starších záznamů v elektronickém katalogu.
  • Zpracování zkráceného bibliografického záznamu pro neevidované dokumenty, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách.
  • Obohacování záznamů o obálky, obsahy literatury apod.
  • Zpracování bibliografických záznamů jiných druhů dokumentů (než monografií) pod odborným vedením.
 5. Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
  • Tvorba základních metadat, např. paginace, popis stran, členění vnitřní struktury dokumentu.
 6. Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
  • Základní evidence dokumentů, zpracování jednoduchého akvizičního záznamu apod.
  • Evidence desiderat.
  • Zajišťování podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek knihovního fondu.
  • Nákup publikací do knihovního fondu; přímý nákup publikací u místních knihkupců.
 7. Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.
  • Zajišťování, příprava a kompletace dokumentů na digitalizaci včetně ověřování v registrech vztahujících se k digitalizaci.

9. platová třída

 1. Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně domácích dokumentů.
  • Zajišťování optimální struktury knihovního fondu domácích dokumentů z hlediska zastoupených oborů, druhů dokumentů či čtenářských potřeb uživatelů knihovny.
  • Agenda docházejících periodik včetně urgencí u dodavatele.
  • Zajišťování vnitrostátní výměny publikací.
  • Aktualizace knihovních výměnných fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů.
  • Evidence darů, návazné agendy, kontrola duplicity, komunikace s dárci.
  • Evidence povinného výtisku neperiodických publikací a povinných výtisků periodik na regionální úrovni.
  • Zajišťování ekonomických agend souvisejících s příjmem knihovních dokumentů včetně řešení případných nesrovnalostí, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků na nákup knihovního fondu, zpracovávání přehledů o něm.
  • Příprava podkladů pro výběrové řízení pro výběr dodavatelů při nákupu nových knižních titulů.
  • Výběr a nákup publikací z prostředků obecních úřadů pro pobočky, jejich knihovnické zpracování a zajištění distribuce do jednotlivých knihoven.
  • Zjišťování dokumentů, sledování akvizičních zdrojů pro doplňování knihovního fondu, návrhy na zakoupení.
 2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů2).
  • Konzultace k práci s výpočetní technikou.
  • Individuální práce s uživateli se specifickými potřebami.
  • Práce se skupinami uživatelů se specifickými potřebami.
  • Provádění exkurzí pro skupiny uživatelů v knihovně.
  • Zpracování orientačních rešerší3).
  • Řešení poškození a ztrát dokumentů z fondu knihovny v rámci výpůjčního procesu.
  • Sledování a vyhodnocování potřeb a požadavků uživatelů (profilace a aktualizace fondů, inovace služeb).
  • Konzultace k informačním zdrojům pro skupiny uživatelů.
 3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni doporučeného bibliografického záznamu.
  • Zpracování bibliografického záznamu na doporučené úrovni, jak jej definují standardy pro doporučené záznamy pro Souborný katalog ČR (záznam obsahuje rozšířené jmenné a věcné údaje umožňující přesnější identifikaci a vyhledávání dokumentů).
  • Aktualizace (opravy) záznamů knihovny v Souborném katalogu ČR.
  • Export záznamů do Souborného katalogu ČR.
  • Jmenné zpracování dokumentů na analytické úrovni podle stanovených metodik a standardů.
  • Přebírání a vytváření návrhů autorit pro lokální rejstříky.
  • Obohacování záznamů o externí zdroje a další informace, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
  • Příprava a aktualizace podkladů pro celostátní databáze seriálů.
  • Rekatalogizace v rozsahu doporučeného záznamu.
  • Základní věcné zpracování dokumentů (např. zařazení dle Konspektu, tvorba klíčových slov, určení žánru/formy díla).
  • Tvorba databáze regionálních osobností bez vazby na národní autority.
 5. Odborná správa, organizace a vyhodnocování revizí rozsáhlých nebo složitě strukturovaných knihovních fondů.
  • Zajišťování ukládání dokumentů podle zvoleného formálního či věcného stavění knihovního fondu, zajišťování vhodné preventivní ochrany knihovního fondu, příprava a provádění revizních prací včetně řešení nesrovnalostí z revize a průběžné vyřazování obsahově zastaralých či duplicitních dokumentů podle tematického profilu knihovny.
  • Příprava plánu revizí knihovních fondů.
  • Organizační zajištění revizí včetně přípravných prací.
  • Zajišťování agendy revizních ztrát a odpisů.
  • Provádění nabídkové povinnosti vyřazeného knihovního fondu.
  • Provádění odpisů z univerzálního knihovního fondu.
  • Výběr a příprava dokumentů k vazbě/převazbě.
 6. Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat.
  • Převody digitálních dat do jiných formátů podle předem stanovených postupů.
  • Kontrola výsledků dílčích činností v procesu digitalizace.
  • Tvorba komplexních metadat podle stanovených postupů.

10. platová třída

 1. Profilování univerzálního knihovního fondu domácích i zahraničních dokumentů v základní druhové a obsahové skladbě a koordinace specializovaných akvizičních činností.
  • Výběr a posuzování dokumentů vhodných k doplnění do knihovny podle stanoveného tematického, druhového, jazykového aj. profilu knihovního fondu, zajišťování optimální skladby knihovního fondu (tematika, druhy dokumentů, jazyky, čtenářské potřeby uživatelů apod.) domácích i zahraničních dokumentů.
  • Správa agendy a koordinace vnitrostátní výměny publikací.
  • Vedení agendy a organizace doplňování fondu regionální literatury a dalších dokumentů regionálního charakteru.
  • Posuzování darů nabízených do fondu knihovny.
  • Příprava a organizace výběrových řízení pro výběr dodavatelů na nákup nových knižních titulů.
  • Samostatná organizace a vedení agendy doplňování speciálních fondů.
  • Vedení specifických agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
  • Vyhledávání a sledování dostupných informací o nově vydávaných nebo zaniklých titulech, změnách názvu apod. u tuzemských periodik.
  • Zjišťování a získávání elektronických informačních zdrojů (včetně e-knih).
  • Odborné oceňování dokumentů pro vymáhání pohledávek knihovny.
 2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím specializovaných knihovních fondů a informačních zdrojů4).
  • Zpracování standardních rešerší5).
  • Poskytování virtuální referenční služby v knihovně/na úrovni knihovny.
  • Koordinace a provádění exkurzí a stáží pro odbornou knihovnickou veřejnost.
  • Konzultace k práci s ICT pro skupiny uživatelů.
  • Příprava zadání, podkladů a realizace průzkumů uživatelských potřeb.
  • Vedení a koordinace studentských praxí.
  • Podíl na tvorbě koncepcí a designu knihovnických a informačních služeb.
 3. Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 4. Koordinace ochrany nebo revizí knihovního fondu, koordinace a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních dokumentů v knihovnách s historickým nebo konzervačním fondem.
  • Koordinace revizí rozsáhlých a specializovaných fondů včetně přípravných prací.
  • Stanovení a zajišťování vhodného systému preventivní péče o historické či konzervační fondy včetně zajišťování optimálního způsobu uložení.
  • Organizace a koordinace přesunů rozsáhlých fondů.
  • Vedení agendy odpisů v knihovně s rozsáhlými nebo specializovanými fondy.
 5. Aktualizace historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů.
  • Průběžné vyřazování obsahově zastaralých či duplicitních dokumentů z historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních fondů z hlediska obsahové a druhové struktury včetně posouzení jejich aktuálnosti s ohledem na specializaci knihovního fondu či čtenářské potřeby uživatelů knihovny.
 6. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni úplného bibliografického záznamu.
  • Zpracování bibliografického záznamu na úplné bibliografické úrovni, který obsahuje úplné jmenné / formální a věcné údaje zjištěné formální a obsahovou analýzou zpracovávaného dokumentu.
  • Komplexní rekatalogizace v rozsahu úplného záznamu.
  • Retrokonverze záznamů speciálních druhů dokumentů.
  • Samostatné posuzování, výběr a jmenné zpracování dokumentů na analytické úrovni.
  • Analýza chybných a duplicitních záznamů zaslaných do Souborného katalogu ČR.
  • Správa a údržba souborů lokálních autorit.
 7. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
 8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností (metodik).
 9. Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny.
 10. Koordinace zajištění a kompletace dokumentů na digitalizaci.
  • Samostatný obsahový a druhový výběr knihovního fondu určeného k digitalizaci podle stanovených kritérií.
  • Kontrola a aktualizace dat v různých knihovních systémech a registrech vztahujících se k digitalizaci.
  • Tvorba komplexních metadat v souladu se standardy včetně vytváření struktury složitějších dokumentů, editace XML a exportu dat.
  • Dílčí validace digitálních dat a metadat od nakladatelů a dalších externích zdrojů.
  • Organizace chodu a správy automatizovaného knihovního systému včetně spolupráce s IT specialisty, dodavatelem systému apod.
  • Správa přístupových práv do automatizovaného knihovního systému.

11. platová třída

 1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů a koordinace a usměrňování specializovaných akvizičních činností.
  • Tvorba dlouhodobé strategie budování knihovního fondu (např. s využitím metody Konspektu), včetně stanovení a aktualizace tematického, druhového, jazykového aj. profilu knihovního fondu a zajišťování optimální skladby specializovaných či rozsáhlých knihovních fondů.
  • Analýza a tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního doplňování.
  • Jednání s českými dodavateli o obchodních podmínkách nákupu.
  • Sběr, analýza a vyhodnocování dat souvisejících s akviziční činností knihovny, včetně návrhu na optimalizaci.
  • Organizace a řízení agendy e-zdrojů.
  • Posuzování a prověřování nabídek unikátních darů.
  • Profilování specializovaného knihovního fondu (vč. tipování deziderat).
  • Systematické sledování antikvárních a jiných nabídek pro retrospektivní doplňování knihovních fondů.
  • Vedení agendy mezinárodní výměny publikací.
  • Vedení agendy úplného povinného výtisku neperiodických publikací.
  • Vedení veřejných zakázek v oblasti akvizice.
  • Posuzování návrhů, výběr a objednávky periodik od zahraničních dodavatelů.
  • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů, zpracovávání výkazů o čerpání finančních prostředků.
  • Správa a zpřístupňování rozsáhlých kolekcí elektronických informačních zdrojů.
  • Tvorba dlouhodobé strategie budování knihovních fondů z hlediska vyřazování obsahově zastaralých, neprofilových či duplicitních exemplářů rozsáhlých a specializovaných knihovních fondů.
  • Posuzování rozsáhlých a specializovaných knihovních fondů.
 2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
  • Úplné věcné zpracování specializovaných dokumentů na základě obsahové analýzy.
  • Katalogizace speciálních druhů dokumentů včetně analytického popisu6).
 3. Tvorba a supervize jmenných, názvových a věcných autoritních záznamů.
  • Tvorba a kontrola souboru ověřených a standardizovaných podob jmen autorů, názvů dokumentů, geografických názvů, chronologických termínů, termínů označujících žánr či formu dokumentů a tematických termínů, které jsou předávány do centrální autoritní báze.
  • Aktualizace a obsahová správa jmenných a věcných národních autorit, přístupových souborů a rejstříků.
  • Supervize jmenných a věcných autorit.
 4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
  • Jmenná a věcná katalogizace či retrokatalogizace dokumentů z historických fondů včetně zpracování částí dokumentů (např. stať ve sborníku, článek v časopise či v novinách nebo jednotlivá kapitola či jiná část dokumentu).
 5. Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 6. Poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb uživatelům.
  • Poskytování virtuální referenční služby v kooperativním systému / v kooperaci s dalšími knihovnami.
  • Zpracování složitých rešerší7).
  • Správa a organizace specializovaných nebo samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
  • Vedení komplexní agendy pro vymáhání právní cestou.
  • Optimalizace knihovnických a informačních služeb na základě sběru dat, jejich analýzy a vyhodnocení.
  • Tvorba koncepcí knihovnických a informačních služeb.
  • Designování komplexních knihovnických a informačních služeb.
 7. Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
  • Zpracování katalogizační politiky knihovny z hlediska jmenného a věcného zpracování dokumentu v knihovnách s druhově rozsáhlým nebo tematicky vysoce specializovaným knihovním fondem.
 8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností (metodik).
 9. Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
  • Implementace aktualizací a změn v automatizovaných knihovních systémech, řešení nestandardních problémů s dodavateli.
  • Definování pracovních listů, vstupních formulářů a výstupních sestav automatizovaných knihovních systémů.
  • Správa online katalogu knihovny a návazných online služeb.
  • Administrace a správa dílčích modulů automatizovaných knihovních systémů.
  • Zajišťování importů, exportů dat a hromadných databázových operací v automatizovaných knihovních systémech včetně analýzy dat.
  • Analýza a implementace změn v automatizovaných knihovních systémech vycházející z požadavků uživatelů systému.
 10. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace a tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.
  • Organizace procesů digitalizace fondů v souladu se stanovenou koncepcí pracoviště včetně stanovování kritérií pro výběr dokumentů na digitalizaci.
  • Komplexní zajišťování agendy digitalizace (včetně komunikace s externími subjekty, přípravy podkladů, kontroly předaných dat).
  • Administrace repozitáře digitálních dat včetně aktualizace dat a kontroly jejich konzistence.
  • Výběr a posuzování dokumentů pro digitalizaci z fondu jiných paměťových institucí.
  • Zhodnocení kvality digitálních dat, stanovení vhodných formátů pro převod digitálních dat a způsobu převodu dat do jiných formátů včetně zhodnocení kvality výsledných formátů.
 11. Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti (interní metodik).
  • Metodická, poradenská a konzultační činnost např. v oblastech doplňování dokumentů, katalogizace, správy a ochrany fondu, služeb.

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů.
  • Analýza, návrh, správa a metodické řízení zavádění knihovních systémů včetně výběru vhodných IT prostředků.
  • Spolupráce na vývoji softwaru v oblasti digitalizace nebo automatizace knihovních procesů včetně analýzy a testování.
  • Tvorba uživatelských rozhraní a integrace služeb v digitálním prostředí.
 2. Zpracovávání specializovaných rešerší8) a poskytování specializovaných konzultačních služeb.
  • Vytváření průvodců specializovaných informačních zdrojů na oborové úrovni.
  • Koordinace centralizovaných knihovnických a informačních služeb, např. Ptejte se knihovny, Virtuální polytechnická knihovna (VPK), Knihovny.cz.
  • Koordinace národních knihovnicko-informačních systémů a kooperace na národní úrovni.
  • Poskytování informačních a konzultačních služeb na expertní úrovni pro podporu vědy, výzkumu a vzdělávání.
 3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
  • Koordinace retrospektivní konverze dokumentů na celostátní úrovni.
  • Správa bibliografických dat v databázích s celostátním dosahem.
  • Správa dat/bází v rámci celostátních souborných katalogů.
 4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
  • Tvorba dlouhodobé koncepce rozvoje doplňování knihovních fondů s celostátním významem, určování vhodné strategie budování těchto knihovních fondů včetně stanovování a aktualizace jejich tematického profilu (zaměření) vzhledem k jejich významu a jedinečnosti. Příprava a realizace koncepčních materiálů a opatření na základě analýzy a vyhodnocení statistických ukazatelů.
  • Jednání se zahraničními dodavateli o licenčních a obchodních podmínkách nákupu informačních zdrojů.
  • Komplexní agenda akvizice zahraničních elektronických informačních zdrojů.
  • Komplexní zajišťování a řízení specializované agendy darů, posuzování a prověřování nabídek vzácných a historických darů.
  • Komplexní zajišťování rozvoje specializované agendy mezinárodní výměny publikací.
  • Stanovování rozvoje profilování a aktualizace rozsáhlých kolekcí elektronických informačních zdrojů.
 5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
  • Budování a správa databází mezinárodního systému standardního číslování knih (ISBN), mezinárodního systému číslování hudebnin (ISMN) a mezinárodního systému číslování seriálových publikací (ISSN) včetně budování databází nakladatelů.
  • Budování, správa a průběžná aktualizace bází nakladatelů a vydavatelů v systému ISBN, ISMN, ISSN.
 6. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností (metodik).
  • Charakteristika činnosti je popsána v Metodickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.
 7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
  • Expertní posuzování digitálních dat a metadat určených k dlouhodobé archivaci dokumentů.
  • Komplexní administrace digitální knihovny včetně zajišťování návaznosti na národní a mezinárodní projekty (např. na Národní digitální knihovnu).
  • Koncepční, plánovací a rozborová činnost v oblasti digitalizace knihovního fondu a zpracování elektronických dokumentů.
  • Organizace a řízení používání metadatových standardů.
  • Organizace a vedení budování digitálních knihoven a procesů digitalizace.
  • Spolupráce na vývoji softwaru v oblasti digitalizace nebo automatizace knihovních procesů včetně analýzy a testování.
  • Zajišťování dlouhodobé ochrany a trvalé dostupnosti digitálních dat/objektů, sledování aktuálních trendů, standardů.
  • Implementace, konfigurace, kontrola a průběžná administrace nástrojů IT v oblasti digitalizace.
 8. Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické úrovni pro specializované bibliografické databáze s celostátním významem.
  • Věcné zpracování odborných dokumentů na analytické úrovni9) pro významné specializované bibliografické databáze.
 9. Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
  • Zpracování metodických pokynů a doporučení pro jmennou a věcnou katalogizaci různých druhů dokumentů.
  • Metodická, konzultační a poradenská činnost na celostátní úrovni v oblasti katalogizace, definování externích elektronických zdrojů pro katalogizaci.
  • Tvorba a průběžná aktualizace koncepce katalogizační politiky knihovny; systémové zajištění katalogizační praxe na národní úrovni.
  • Vytváření koncepcí specializovaných bibliografií na celostátní úrovni.
  • Stanovení a řízení excerpční základny pro budování databáze analytické bibliografie na celostátní úrovni.
  • Stanovení metodik pro posuzování a výběr fyzicky nesamostatných dokumentů (článků z periodik, statí ze sborníků, kapitol z knih) pro budování databáze analytické bibliografie.
 10. Tvorba a správa tezaurů a souborů jmenných, názvových a věcných národních autorit.
  • Vytváření a správa řízených oborových slovníků preferovaných termínů, tvorba a schvalování souboru ověřených a standardizovaných podob jmen autorů, názvů dokumentů, geografických názvů, chronologických termínů, termínů označujících žánr či formu dokumentů a tematických termínů.
  • Spolupráce na tvorbě mezinárodních specializovaných tezaurů.
  • Vrchní supervize národních autorit v rámci kooperace.

13. platová třída

 1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
 2. Studijně-rozborová činnost na celostátní nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
 3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
 4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
1)
Základní informační zdroje: vlastní zdroje knihovny (katalog), souborné vyhledávání (např. souborné katalogy, centrální portál knihoven).
2)
Vnitrostátní informační zdroje: zdroje na národní úrovni (např. Česká národní bibliografie), digitální knihovny (např. Kramerius, Česká digitální knihovna, Národní digitální knihovna), zdroje státní správy a samosprávy.
3)
Orientační rešerše: vytváří se ad hoc na základě aktuální potřeby/požadavku uživatele. Nemá formalizovaný výstup. Poskytována je zpravidla ústně. Slouží k první rychlé orientaci v dané problematice. Zdrojová základna: vlastní zdroje knihovny (zejména katalog), zdroje na národní úrovni (Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, Knihovny.cz, báze ANL: Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, Registr digitalizace atd.).
4)
Specializované informační zdroje: oborové a regionální bibliografie, české licencované zdroje (např. Anopress, NewtonMedia).
5)
Standardní rešerše: vytváří se na základě písemné objednávky. Má formalizovaný výstup. Zdrojová základna: vlastní zdroje knihovny, zdroje na národní úrovni (Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, Knihovny.cz, báze ANL: Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, Registr digitalizace atd.), české licencované zdroje (např. Anopress, NewtonMedia), zdroje mimo knihovnu (online článkové databáze oborové a regionální).
6)
Analytický popis: jmenný a věcný popis obsahově, nikoliv fyzicky samostatných částí dokumentů (na různých médiích), které jsou při bibliografické identifikaci nebo vyhledávání závislé na zdrojovém dokumentu. Výsledkem je analytický záznam.
7)
Složitá rešerše: vytváří se na základě písemné objednávky. Má formalizovaný výstup. Zdrojová základna: vlastní zdroje knihovny, zdroje na národní úrovni (Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, Knihovny.cz, báze ANL: Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, Registr digitalizace atd.), české licencované zdroje (např. Anopress, NewtonMedia), zdroje mimo knihovnu (online článkové databáze oborové a regionální), tištěné bibliografie, lístkové katalogy, naskenované katalogy a bibliografie, hledání přímo v primárních dokumentech prostřednictvím digitálních knihoven nebo přímo ve fyzických dokumentech.
8)
Specializovaná rešerše: vytváří se na základě písemné objednávky. Má formalizovaný výstup. Zdrojová základna: vlastní zdroje knihovny, zdroje na národní úrovni ((Souborný katalog ČR, Česká národní bibliografie, Knihovny.cz, báze ANL: Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, Registr digitalizace atd.), české licencované zdroje (např. Anopress, NewtonMedia), zdroje mimo knihovnu (online článkové databáze oborové a regionální), tištěné bibliografie, lístkové katalogy, naskenované katalogy a bibliografie, hledání přímo v primárních dokumentech prostřednictvím digitálních knihoven nebo přímo ve fyzických dokumentech, zdroje vyžadující znalost cizích jazyků – licencované i volně dostupné elektronické informační zdroje, discovery systémy, české i zahraniční specializované informační zdroje – šedá literatura, patenty, normy…
9)
Analytická úroveň: rovina bibliografického zpracování části dokumentu (např. stati ve sborníku, článku v časopise, skladby v audiálním dokumentu apod.), která je fyzicky součástí jiné popisné jednotky a z hlediska bibliografické identifikace je její lokace závislá na záznamu dokumentu, v němž je tato část obsažena.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/priloha_2_3_2_priklady_cinnosti_pro_jednotlive_katalogove_vety.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 20:35 autor: linda