Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:priloha_2_3_1_povolani_knihovnik_v_katalogu_praci

3.1 Povolání knihovník v Katalogu prací

Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví

2.03.01 KNIHOVNÍK

Práce u povolání 2.03.01 knihovník jsou zařazeny v rozpětí platových tříd 6–14.

Stoupající náročnost prací v jednotlivých platových třídách je vyjádřena na základě odlišností knihoven, jako je jejich velikost, poslání, specializace, rozsah a specializace knihovního fondu, kvalitativně odlišné úrovně zpracování knihovního fondu, nabídka služeb a jejich komplexnost, cílová skupina uživatelů.

6. platová třída

 1. Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.

7. platová třída

 1. Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
 2. Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
 3. Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
 4. Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, např. mikrofilmování, péče o knihovní fondy.

8. platová třída

 1. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
 2. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
 3. Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
 4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
 5. Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
 6. Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
 7. Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.

9. platová třída

 1. Profilování nebo aktualizace univerzálního knihovního fondu převážně domácích dokumentů.
 2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím vnitrostátních informačních zdrojů.
 3. Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 4. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni doporučeného bibliografického záznamu.
 5. Odborná správa, organizace a vyhodnocování revizí rozsáhlých nebo složitě strukturovaných knihovních fondů.
 6. Správa obsahu digitální knihovny pro prezentaci digitálních dat.

10. platová třída

 1. Profilování univerzálního knihovního fondu domácích i zahraničních dokumentů v základní druhové a obsahové skladbě a koordinace specializovaných akvizičních činností.
 2. Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím specializovaných knihovních fondů a informačních zdrojů.
 3. Zajišťování specifických požadavků pro vědu, výzkum a vzdělávání prostřednictvím vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 4. Koordinace ochrany nebo revizí knihovního fondu, koordinace a doplňování systémů evidence a ukládání knihovních dokumentů v knihovnách s historickým nebo konzervačním fondem.
 5. Aktualizace historických, konzervačních nebo specializovaných knihovních fondů z hlediska obsahu a druhu dokumentů.
 6. Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni úplného bibliografického záznamu.
 7. Tvorba všeobecných faktografických a bibliografických databází včetně zpracování dokumentů.
 8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s regionální působností (metodik).
 9. Administrace automatizovaného knihovního systému nebo digitální knihovny.

11. platová třída

 1. Komplexní obsahové a druhové profilování knihovních fondů a koordinace a usměrňování specializovaných akvizičních činností.
 2. Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází na základě obsahové analýzy dokumentů.
 3. Tvorba a supervize jmenných, názvových a věcných autoritních záznamů.
 4. Zpracovávání historických fondů včetně analytického popisu.
 5. Komplexní zajišťování mezinárodních meziknihovních nebo dodávacích služeb.
 6. Poskytování komplexních knihovnických, bibliografických, referenčních a informačních služeb uživatelům.
 7. Koordinace katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
 8. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s krajskou působností (metodik).
 9. Samostatná koordinace automatizovaných knihovních procesů v kooperativních projektech knihoven na regionální úrovni.
 10. Navrhování a optimalizace procesů digitalizace a tvorba a analýza obsahu rozsáhlé digitální knihovny.
 11. Metodická, konzultační a poradenská činnost pro knihovnické činnosti (interní metodik).

12. platová třída

 1. Tvorba koncepce, organizace a rozvoj automatizovaných knihovních systémů.
 2. Zpracovávání specializovaných rešerší a poskytování specializovaných konzultačních služeb.
 3. Vytváření jedinečných, zvlášť náročných specializovaných souborných katalogů rukopisů, prvotisků, vzácných tisků, speciálních dokumentů.
 4. Stanovování rozvoje profilování a doplňování fondů knihoven s celostátní úrovní.
 5. Komplexní řešení provozu mezinárodních registračních systémů v České republice včetně spolupráce s právními subjekty vydavatelské sféry.
 6. Knihovní metodická, konzultační a poradenská činnost s celostátní působností (metodik).
 7. Celostátní koordinace digitalizace knihovních fondů, návrhy změn standardů, správa a organizace rozsáhlé digitální knihovny, správa a aktualizace informačního portálu.
 8. Indexace vysoce odborných dokumentů na analytické úrovni pro specializované bibliografické databáze s celostátním významem.
 9. Vytváření celostátních metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
 10. Tvorba a správa tezaurů a souborů jmenných, názvových a věcných národních autorit.

13. platová třída

 1. Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví, informační činnosti a systém digitalizace knihovních fondů.
 2. Studijně-rozborová činnost na celostátní nebo vědecké úrovni, zpracovávání náročných odborných a specializovaných informačních studií a rozborových materiálů.
 3. Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů a kooperace na mezinárodní úrovni.
 4. Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů, jejich zpracovávání a zpřístupňování.

14. platová třída

 1. Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/priloha_2_3_1_povolani_knihovnik_v_katalogu_praci.txt · Poslední úprava: 2023/04/29 15:15 autor: linda