Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:eticky_kodex

24. Etický kodex

Kapitola se věnuje etickému kodexu.

Hlavní body kapitoly

 • Vnitřní předpisy
 • Etický kodex

Klíčová slova

Vnitřní předpisy, etický kodex.


Etický kodex se stal jedním z interních předpisů, který vydává téměř každý zaměstnavatel.

Etický kodex vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců knihoven ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům a tím vytváří, udržuje a prohlubuje důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.

Zaměstnavatel může vydat i vícero etických kodexů, podle toho, na kterou skupinu zaměstnanců se bude etický kodex vztahovat.

V knihovnách se může vyskytovat etický kodex zaměstnanců dané knihovny, dále etický kodex výzkumných pracovníků (zejména tam, kde knihovna je i výzkumnou institucí) nebo etický kodex pro řešitele projektů (zejména v knihovnách, které chtějí stanovit základní pravidla chování řešitelům projektů a grantů ve výzkumných aktivitách). Nesmíme opomenout ani skutečnost, že knihovnická komunita se sdružuje ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, který vydal kodex etiky českých knihovníků, jež zní následovně:

Knihovník

 • vždy hájí základní právo jedince na informaci. Poskytuje neomezený, rovný a svobodný přístup k informacím a informačním zdrojům, které jsou obsaženy ve fondech knihoven. Činí tak bez ohledu na politická, ideologická a náboženská hlediska a bez jakékoliv cenzury, s výjimkami uvedenými v zákonných předpisech. Nenese však odpovědnost za následky užití informací získaných z dokumentů nebo v knihovně;
 • usiluje o všestrannou dostupnost informací uložených v dokumentech bez ohledu na místo jejich uložení;
 • poskytuje své služby uživatelům bez ohledu na jejich národnost, rasu, náboženství, pohlaví a sociální status;
 • respektuje práva autorů a nakládá s jejich intelektuálním vlastnictvím v souladu se zákonnými předpisy;
 • respektuje práva uživatelů na soukromí a anonymitu, vztahy s nimi zakládá na respektu k jejich osobnostem a informačním potřebám. Chrání jejich osobní údaje a uživatelské aktivity;
 • svým profesionálním jednáním a loajálním chováním přispívá k dobré pověsti knihovny na veřejnosti. Formuje pozitivní obraz knihovny i profese ve společnosti;
 • je si vědom své příslušnosti k profesnímu celku, respektuje kolegy z různých typů knihoven, udržuje s nimi úzké kontakty a spolupracuje s kolegy, kteří patří do širší sítě paměťových institucí;
 • sleduje aktuální problematiku své profese a usiluje o celoživotní vzdělávání a profesní zdokonalování;
 • slovy a činy podporuje kolegy a kolegyně, kteří se ocitli v nesnázích proto, že respektovali zásady tohoto etického kodexu.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/eticky_kodex.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 19:54 autor: linda