Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:povinne_pojisteni_odpovednosti_zamestnavatele

20. Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Kapitola je zaměřena na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Hlavní body kapitoly

  • Zákonné pojištění
  • Povinnost plateb

Klíčová slova

Zaměstnavatel, zákonné pojištění.


Zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání může mít knihovna sjednané buď s Českou pojišťovnou, nebo s Kooperativou.

Zákonné pojištění odpovědnosti vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu. Týká se jak pracovního poměru uzavřeného na pracovní smlouvu, tak DPČ a DPP a trvá po dobou existence zaměstnavatele.

Povinnost platit pojistné vzniká knihovně, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

Totéž bude platit pro knihovny, které jsou součástí obce; v těchto případech bude pojistné platit obec.

Výše pojistného se stanoví na základě stanoveného vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období knihovna zaměstnávala. K výpočtu zaměstnavatel použije sazbu uvedenou v příloze vyhlášky ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (č. 125/1993 Sb.), pro příslušnou kategorii určenou podle převažující základní činnosti tvořící předmět podnikání zaměstnavatele.

Knihovny jsou zařazeny pod OKEČ85 kód 92.5 Činnosti knihoven, veřejných archivů (kromě muzeí a jiných kulturních zařízení) se sazbou ve výši 2,8 promile. Nutno doplnit, že nebylo-li pojistné řádně a včas uhrazeno, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

V případě zaměstnávání zaměstnanců, jejichž odměny nepodléhají pojištění na sociální zabezpečení, je knihovna povinna platit alespoň minimální pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti ve výši 100 Kč za kalendářní čtvrtletí.

Aby pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, musí zaměstnavatel:

  1. dbát, aby nenastala škodná událost,
  2. bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně každé zvýšení nebezpečí, o němž knihovna ví a které nastalo po vzniku pojištění; že nastala škodná událost; že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení; že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u soudu,
  3. v řízení o náhradě škody respektovat pokyny pojišťovny,
  4. nepřistoupit bez souhlasu pojišťovny na uzavření soudního smíru.
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/povinne_pojisteni_odpovednosti_zamestnavatele.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 19:49 autor: linda