Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:priloha_1_smlouva_o_spolupraci_a_odborne_praxi

Příloha 1. Smlouva o spolupráci a odborné praxi

Smlouva o spolupráci a odborné praxi

Níže uvedené smluvní strany (dále jen „smluvní strana“ anebo společně i jen „smluvní strany“)

Národní knihovna České republiky,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR;
se sídlem: 11000 Praha 1, Staré Město, Klementinum 190;
IČO 00023221, DIČ CZ00023221;
zastoupena:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen jako „Národní knihovna“)

a

Instituce se sídlem:
IČO / registr. číslo:
zastoupena:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
(dále jen jako „instituce“)

a

jméno a příjmení,
trvale bytem:
narozen dne:
číslo OP:
telefon:
e-mail: (dále jen jako „praktikant“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu (dále jen „tato smlouva“) takto:

Čl. I – Preambule

Národní knihovna poskytuje a realizuje praxe pro studenty a pracovníky dalších institucí. Praxe jsou jedním ze způsobů, jejichž prostřednictvím Národní knihovna naplňuje funkci poskytování metodických služeb v rámci knihovnických a informačních služeb. Zároveň je tak rozvíjena spolupráce Národní knihovny a dalších institucí. Cílem programu praxí je zajistit fungující systém, který umožní studentům a pracovníkům dalších institucí absolvovat pracovní pobyt na různých pracovištích Národní knihovny za účelem rozvoje a prohloubení znalostí. Realizované pracovní praxe jsou zároveň v rámci předávání zkušeností svým obsahem přínosné pro činnost a fungování Národní knihovny.

Čl. II – Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran a úprava práv a povinností smluvních stran při odborné praxi (dále jen „praxe“) praktikanta v Národní knihovně.

Čl. III – Praktikant, instituce a Národní knihovna

 1. Národní knihovna je hostitelskou institucí, tedy organizací přijímající praktikanta, instituce se do projektu zapojuje jako instituce praktikanta vysílající. V tomto smyslu se jedná o jednosměrnou aktivitu, za níž, kromě podmínek stanovených touto smlouvou, Národní knihovna nevyžaduje od instituce či praktikanta jakoukoli reciprocitu.
 2. Praxe je realizována na základě zájmu praktikanta a vysílající instituce a po vzájemné dohodě mezi nimi a Národní knihovnou, za podmínek specifikovaných níže v této smlouvě. Doba trvání praxe je upravena po dohodě mezi praktikantem, vysílající institucí a Národní knihovnou.
 3. Praktikant působící v Národní knihovně je fyzická osoba, která je v instituci zaměstnána, anebo je k vysílající instituci v jiném právním vztahu.
 4. Odborným garantem praxe (dále jen „garant praxe“) je pracovník Národní knihovny, který vede vlastní praxi, zajišťuje její realizaci, řeší konkrétní náplň praxe a v průběhu praxe také vede veškerou komunikaci s praktikantem, týkající se odborné náplně praxe. Garantem praxe je ……………………., tel.: ………………………., e-mail: ……………………….
 5. Praktikant je studentem instituce v rámci studijního programu ……………………….. Školitelem praktikanta za instituci byl určen ……………………..…………………., tel. ………………………., e-mail: ……………………….. Školitel bude organizovat a kontrolovat vykonávání odborné praxe v souladu s metodickými pokyny instituce.

Čl. IV – Doba, místo a předmět praxe

 1. Smluvní strany se dále dohodly na celkovém rozsahu praxe ….. dní, které praktikant absolvuje v období od ……………………….do ………………………. (včetně).
 2. Smluvní strany se dohodly, že praxe bude praktikantem vykonávána v …. (oddělení, odbor)…. Národní knihovny (dále i jen „pracoviště“).
 3. Předmětem praxe je:
 4. …………………….
 5. ……………………….
 6. ……………………….
 7. Doba výkonu praxe činí maximálně sedm (7) hodin denně, její rozložení se po dohodě s praktikantem přizpůsobí aktuálním podmínkám Národní knihovny a pracoviště.

Čl. V – Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Národní knihovna se zavazuje:
  1. zajistit program praxe, její koordinaci a ustanovit garanta praxe, seznámit praktikanta s podmínkami této smlouvy a poučit ho o povinnosti dodržovat vnitřní předpisy Národní knihovny, pokyny pověřených pracovníků a garanta praxe;
  2. řešit operativně formální a organizační záležitosti související s realizací praxe;
  3. provést školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;
  4. v případě potřeby zajistit a praktikanta vybavit osobními ochrannými pomůckami potřebnými k výkonu praxe;
  5. vystavit praktikantovi po dobu praxe legitimaci pro vstup do Národní knihovny, která zajistí volný přístup do vybraných prostor a na pracoviště;
  6. vystavit praktikantovi po řádném skončení praxe doklad/potvrzení prokazující účast na odborné praxi v Národní knihovně.
 2. Instituce se zavazuje nést zodpovědnost za sociální a zdravotní pojištění praktikanta.
 3. Praktikant se zavazuje:
  1. počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních pracovníků, dodržovat předpisy o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovené pracovní postupy. Praktikant prohlašuje, že byl Národní knihovnou před započetím praxe řádně proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ohledem na příslušné pracoviště, kde bude praktikant absolvovat praxi;
  2. před započetím každé nové činnosti si vyžádat u vedoucího pracovníka pracoviště pokyny a vysvětlení, jak tuto činnost bezpečně vykonávat;
  3. po celou dobu praxe mít platně sjednáno pojištění a hradit pojištění z odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku a na zdraví;
  4. zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro které nebyl zaškolen ani zaučen, a nepracovat bez pověření se strojním, elektrickým a jiným zařízením;
  5. dodržovat pořádek na pracovišti a řídit se pokyny vedoucího pracovníka pracoviště a garanta praxe;
  6. používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pomůcky, kterými byl vybaven;
  7. v případě úrazu se dát řádně ošetřit a úraz neprodleně (dle možnosti) nahlásit vedoucímu pracovníkovi pracoviště;
  8. dodržovat zákaz kouření na pracovišti a v prostorách Národní knihovny;
  9. používat legitimaci opravňující ke vstupu do Národní knihovny jen pro svou potřebu a případnou její ztrátu okamžitě nahlásit garantovi praxe;
  10. případnou nepřítomnost na pracovišti předem anebo neprodleně nahlásit garantovi praxe a instituci;
  11. nepřinášet a nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky na pracovišti;
  12. nevstupovat do prostorů Národní knihovny, kam nebyl pracovně vyslán;
  13. chránit majetek Národní knihovny a počínat si tak, aby Národní knihovně nevznikla škoda, a pokud by snad škoda vznikla (bez ohledu na to zaviněním kterého subjektu), postupovat tak, aby tato škoda nenarůstala. To se týká mimo jiné povinnosti praktikanta neprodleně oznamovat Národní knihovně škody způsobené jak vlastní činností praktikanta, tak ale i způsobené třetími osobami nebo neznámými osobami;
  14. zachovávat mlčenlivost o veškerých poznatcích týkajících se zabezpečení objektů Národní knihovny a případně zjištěných slabých stránek v provozu a zabezpečení objektů a mobiliáře Národní knihovny, které se praktikant při činnosti dozví (viz též příloha č. 4 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., obsahující seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury ČR, a dále ve smyslu opatření Národní knihovny č. 4/2021, o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku, resp. zrušení této smlouvy;
  15. zachovávat dobrou pověst Národní knihovny a nečinit žádná prohlášení vůči sdělovacím prostředkům či na sociálních sítích, která by byla způsobilá negativně ovlivnit náhled veřejnosti na fungování a kvalitu poskytovaných služeb a zachovávat pravidla slušného chování;
  16. na základě nařízení vlády ČR a interních doporučení Národní knihovny dodržovat zvýšená hygienická opatření a hlásit neprodleně případné zdravotní problémy.

Čl. VI – Bezúplatnost, odpovědnost za škodu

 1. Praxe je vykonávána bezúplatně, tzn. že Národní knihovna neposkytuje praktikantovi žádnou odměnu, mzdu či plat, ani jinou finanční náhradu či plnění a ani náhrady jemu vzniklých nákladů.
 2. Praktikant prohlašuje, že má pro sjednanou odbornou praxi dostatečnou odbornou průpravu a zdravotní způsobilost. Současně se zavazuje, že pokud by tyto za trvání této smlouvy pozbyl, bezodkladně o tom informuje Národní knihovnu.
 3. Odpovědnostní vztahy mezi praktikantem a Národní knihovnou upravuje ustanovení § 391 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII – Zánik a zrušení smlouvy, přerušení praxe

 1. Tato smlouva zanikne uplynutím posledního dne doby sjednané shora v Čl. IV odst. 1) této smlouvy. Vlastní praxe je formálně ukončena vypracováním potvrzení o vykonané praxi a jeho předáním praktikantovi a vysílající instituci.
 2. Národní knihovna je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud praktikant řádně a včas nezahájí svou odbornou praxi.
 3. Národní knihovna je oprávněna smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud praktikant závažným způsobem či opakovaně poruší podmínky praxe, opakovaně porušuje ustanovení právních předpisů, ujednání v této smlouvě, ustanovení vnitřních předpisů Národní knihovny, anebo nebude dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců Národní knihovny a garanta praxe, anebo pokud svým jednáním nebo opomenutím způsobí Národní knihovně škodu nebo újmu.
 4. Národní knihovna je oprávněna praxi přerušit v případě, že praktikant bude závažným způsobem či opakovaně porušovat podmínky praxe.
 5. O přerušení či ukončení praxe bude Národní knihovna bezodkladně informovat vysílající instituci.

Čl. VIII – Ostatní ujednání

 1. Národní knihovna (dále také i jen „správce“) zpracovává osobní údaje praktikanta (dále také i jen „subjekt údajů“) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR – General Data Protection Regulation) (dále jen „Nařízení EU“), konkrétně podle článku 6. odst. (1) písm. b), kdy zpracování osobních údajů praktikanta je nezbytné pro splnění této smlouvy, jíž je praktikant smluvní stranou.
 2. Národní knihovna je správcem osobních údajů praktikanta jako subjektu údajů. Poučení o ochraně osobních údajů je uveřejněno na webových stránkách www.nkp.cz.
 3. Subjekt údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování, uchovávání a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje subjektu údajů jsou pravdivé a přesné a jsou správci poskytovány dobrovolně.
 4. Praktikant prohlašuje, že byl obeznámen s tím, že prostory Klementina v Národní knihovně jsou národní kulturní památkou. Praktikant výslovně prohlašuje, že byl seznámen s tím, že prostory Národní knihovny jsou za účelem zvýšení bezpečnosti všech osob i za účelem ochrany majetku monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

Čl. IX – Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv takového ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 3. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran, formou dodatků k této smlouvě.
 4. V případě, že si smluvní strany vyhotovily tuto smlouvu ve vícero jazykových mutacích nežli jen v českém jazyce, platí v případě nejasností při výkladu kteréhokoliv ujednání této smlouvy, že má přednost jazyková mutace této smlouvy v českém jazyce.
 5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré své případné spory vzešlé nebo související s touto smlouvu přednostně mimosoudní cestou, přičemž si za tím účelem zavazují vzájemně poskytnout potřebnou součinnost. V případě, že se přesto nepodaří nalézt mimosoudní způsob urovnání sporných nároků, sjednávají si smluvní strany příslušnost českých soudů k řešení svých sporných práv a povinností, resp. nároků.
 6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavírané smlouvy, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí (3.) osobě a zmařit její účel.
 7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledním účastníkem ze všech smluvních stran.
 8. Pokud je tato smlouva vyhotovena v ručně podepisované papírové verzi, je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Národní knihovna obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy a každá další smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení smlouvy. Pokud je tato smlouva vyhotovena v elektronicky podepisované elektronické verzi, je vyhotovena v jednom originále, který si smluvní strany navzájem předají bezodkladně po jejím elektronickém podpisu všemi smluvními stranami.

V ………………………… dne ………………

jméno a příjmení, funkce
fakulta, univerzita / VŠ

V Praze dne ……………………………

jméno a příjmení, funkce
Národní knihovna České republiky

V ………………………… dne ………………

jméno a příjmení praktikanta

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/priloha_1_smlouva_o_spolupraci_a_odborne_praxi.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 20:05 autor: linda