Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


personalistika:priloha_2_2_3_kvalifikacni_predpoklady_zamestnancu_na_odbornych_knihovnickych_mistech

2.3 Kvalifikační předpoklady zaměstnanců na odborných knihovnických místech

Na odborných knihovnických pozicích by měli pracovat lidé s profesionálními kompetencemi a minimálně se středoškolským vzděláním.

Kvalifikačním předpokladem pro výkon povolání knihovník je stupeň dosaženého vzdělání potřebný pro sjednaný druh práce. Podmínky pro zařazení zaměstnance do platové třídy ve vazbě na stupeň dosaženého vzdělání stanoví nařízení vlády č. 341/2017 Sb.. Odborná kvalifikace pro výkon povolání knihovník není stanovena v žádném závazném právním předpisu. Otázku oborového vzdělání řeší Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven 2022–2027, která je doporučena pro všechny knihovny evidované na Ministerstvu kultury ČR.

2.3.1 Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven

Koncepce se zabývá odborným knihovnickým vzděláváním ve čtyřech rovinách:

  • doplnění kvalifikace,
  • obnovování kvalifikace,
  • prohlubování a rozšiřování kvalifikace,
  • zvyšování kvalifikace.

Doplnění kvalifikace

Zaměstnanci na pozicích odborných knihovníků, kteří nemají odborné knihovnické vzdělání, by si měli odbornou knihovnickou kvalifikaci doplnit. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  • studiem na oborové škole,
  • samostudiem nebo různými kurzy s následným složením zkoušky dle profesní kvalifikace s uznávaným certifikátem Národní soustavy kvalifikací.

Koncepce připouští i alternativní variantu uznání kvalifikace pro zaměstnance s desetiletou praxí na konkrétní pozici.

Obnovování kvalifikace

Všichni zaměstnanci na odborných knihovnických pozicích by si měli kvalifikaci pravidelně obnovovat, a to v intervalu maximálně pěti let.

Prohlubování a rozšiřování kvalifikace

Vzrůstající nároky na knihovnické profese vedou k nutnosti rozšiřovat jejich záběr, často o kompetence z jiných oborů, zejména z oblasti ICT. Jedním z cílů koncepce je zajistit a garantovat kvalitu specializačního vzdělávání pro knihovnické profese, jeho úplnost, aktuálnost a jeho začlenění do systému celoživotního vzdělávání knihovníků.

Zvyšování kvalifikace

Kvalifikaci lze zvyšovat studiem na bakalářské nebo magisterské úrovni na oborových vysokých školách. Cílem koncepce v tomto bodě je udržet kombinovanou formu studia na všech oborových vysokých školách a ovlivnit vysokoškolské studijní programy tak, aby respektovaly požadavky praxe.

2.3.2 Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje získat osvědčení o profesní kvalifikaci jinou cestou než studiem ve škole, např. samostudiem nebo formou mimoškolního vzdělávání a následným složením zkoušky. Legislativně je zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard.

Kvalifikační standard stanoví, co má uchazeč o získání certifikace znát a umět.
Hodnoticí standard stanoví, jak se budou dovednosti ověřovat, tedy zkoušet.

Seznam profesních kvalifikací pro povolání knihovník je zveřejněn na portálu NSK, seznam autorizovaných osob (zkoušejících) je uveden u jednotlivých profesních kvalifikací.

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz; nezáleží na tom, kde a jakým způsobem znalosti a dovednosti získali.

Zájemci o získání knihovnické profesní kvalifikace se mohou připravit na zkoušku v rekvalifikačních nebo přípravných kurzech.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
personalistika/priloha_2_2_3_kvalifikacni_predpoklady_zamestnancu_na_odbornych_knihovnickych_mistech.txt · Poslední úprava: 2023/06/08 20:27 autor: linda