Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Toto je starší verze dokumentu!


Výběrové řízení

Výběrové řízení je stanovený postup, kterým je vybírána konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.

Hlásíte-li se do výběrového řízení na pozici ředitel/vedoucí knihovny, obvykle budete potřebovat

1. Písemnou přihlášku

Ta by měla obsahovat:

  • vaše jméno, příjmení a titul,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu, e-mailového kontaktu),
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a váš podpis.

2. Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi.

Šablony životopisů naleznete na internetu, např. Europass , Životopisy.cz a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií.

3. Motivační dopis

Slouží k osobnější formě představení vaší osoby. V motivačním dopise můžete být kreativnější a rozepsat se trochu více.

4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point – na poštách, úřadech apod.

5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Ověření dokladu lze provést u notářů, na Czech Point, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách.

6. Lustrační osvědčení (kopie)

Předkládá se lustrační osvědčení nebo jeho ověřená kopie, někdy stačí čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Povinnost předložení lustračního osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze.

7. Koncepce rozvoje knihovny

Rozsah koncepce stanoví zřizovatel knihovny, obvykle jde o tři a více stran. Koncepce by měla obsahovat: • základní informace o organizaci, • strategickou analýzu stavu a řízení lidských zdrojů (SWOT), finanční analýzu, • návrh koncepce (především krátkodobé a dlouhodobé cíle), • shrnutí a závěr.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
rizeni/jste_reditel.1636550229.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/10 14:17 autor: maries