Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:jste_reditel [2021/11/10 14:17]
maries
rizeni:jste_reditel [2021/12/08 12:41] (aktuální)
maries
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Výběrové řízení ======+====== -#1 Stáváte se ředitelem/vedoucím knihovny ====== 
 + 
 +Tato kapitola vás provede výběrovým řízením na pozici ředitele knihovny a shrne všechny dokumenty, které je nutné při řízení předložit. 
 + 
 +**Hlavní body kapitoly** 
 + 
 +  * Výběrové řízení na ředitele knihovny 
 +  * Přihláška, životopis, motivační dopis 
 +  * Výpis z evidence rejstříku trestů, lustrační ověření 
 +  * Koncepce rozvoje knihovny 
 + 
 +**Klíčová slova** 
 + 
 +Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčení, koncepce rozvoje knihovny. 
 + 
 +===== Výběrové řízení =====
  
 Výběrové řízení je stanovený postup, kterým je vybírána konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce. Výběrové řízení je stanovený postup, kterým je vybírána konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.
Řádek 5: Řádek 20:
 Hlásíte-li se do výběrového řízení na pozici ředitel/vedoucí knihovny, obvykle budete potřebovat Hlásíte-li se do výběrového řízení na pozici ředitel/vedoucí knihovny, obvykle budete potřebovat
  
-1. Písemnou přihlášku+**1. Písemnou přihlášku**
  
 Ta by měla obsahovat: Ta by měla obsahovat:
  
   * vaše jméno, příjmení a titul,   * vaše jméno, příjmení a titul,
- 
   * datum a místo narození,   * datum a místo narození,
- 
   * státní příslušnost,   * státní příslušnost,
- 
   * místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu, e-mailového kontaktu),   * místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu, e-mailového kontaktu),
- 
   * číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,   * číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- 
   * datum a váš podpis.   * datum a váš podpis.
  
-2. Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech+**2. Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech**
  
 Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi.  Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi. 
  
-Šablony životopisů naleznete na internetu, např. Europass , Životopisy.cz  a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. +Šablony životopisů naleznete na internetu, např. [[https://europass.cz/|Europass]] [[https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis|životopisy]] a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií. 
  
-3. Motivační dopis+**3. Motivační dopis**
  
 Slouží k osobnější formě představení vaší osoby. V motivačním dopise  můžete být kreativnější a rozepsat se trochu více. Slouží k osobnější formě představení vaší osoby. V motivačním dopise  můžete být kreativnější a rozepsat se trochu více.
  
-4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce+**4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce**
  
-Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point  – na poštách, úřadech apod.+Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu [[https://www.czechpoint.cz/public/|Czech Point]] – na poštách, úřadech apod.
  
-5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání+**5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání**
  
 Ověření dokladu lze provést u notářů, na Czech Point, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách. Ověření dokladu lze provést u notářů, na Czech Point, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách.
  
-6. Lustrační osvědčení (kopie)+**6. Lustrační osvědčení (kopie)**
  
 Předkládá se lustrační osvědčení nebo jeho ověřená kopie, někdy stačí čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Povinnost předložení lustračního osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Předkládá se lustrační osvědčení nebo jeho ověřená kopie, někdy stačí čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Povinnost předložení lustračního osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.
 Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze. Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze.
  
-7. Koncepce rozvoje knihovny+**7. Koncepce rozvoje knihovny**
  
 Rozsah koncepce stanoví zřizovatel knihovny, obvykle jde o tři a více stran. Koncepce by měla obsahovat: Rozsah koncepce stanoví zřizovatel knihovny, obvykle jde o tři a více stran. Koncepce by měla obsahovat:
-základní informace o organizaci, + 
-strategickou analýzu stavu a řízení lidských zdrojů (SWOT), finanční analýzu, +  * základní informace o organizaci, 
-návrh koncepce (především krátkodobé a dlouhodobé cíle), +  strategickou analýzu stavu a řízení lidských zdrojů (SWOT), finanční analýzu, 
-shrnutí a závěr.+  návrh koncepce (především krátkodobé a dlouhodobé cíle), 
 +  shrnutí a závěr. 
 + 
 +Po odevzdání přihlášky a všech příloh budete pozváni k výběrovému řízení, které může proběhnout formou pohovoru a dalších testů (osobnostní test, psychotest apod.). Vždy záleží na zřizovateli, pro jakou formu výběrového řízení se rozhodne. 
 + 
 +Pokud nejste zaměstnancem knihovny, ve které usilujete o pozici ředitele, seznamte se s jejími základními dokumenty, například statutem, stávající koncepcí, organizací apod. Zajímejte se o provoz knihovny nejlépe tak, že se stanete jejím registrovaným uživatelem a sami si otestujete její základní služby. 
 + 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +**Pokud u výběrového řízení uspějete, můžete pro svou další práci využít následující doporučení. 
 +** 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 + 
 +<-obsah|Obsah^obsah|Obsah^ verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna-> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
rizeni/jste_reditel.1636550229.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/10 14:17 autor: maries