Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:jste_reditel

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rizeni:jste_reditel [2021/11/10 14:14]
maries
rizeni:jste_reditel [2021/12/08 12:41] (aktuální)
maries
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Výběrové řízení ======+====== -#1 Stáváte se ředitelem/vedoucím knihovny ======
  
-Výběrové řízení je stanovený postupkterým je vybírána konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice čfunkce.+Tato kapitola vás provede výběrovým řízením na pozici ředitele knihovny a shrne všechny dokumentykteré je nutné přřízení předložit.
  
-Hlásíte-li se do výběrového řízení na pozici ředitel/vedoucí knihovny, obvykle budete potřebovat+**Hlavní body kapitoly**
  
-1. Písemnou přihlášku+  * Výběrové řízení na ředitele knihovny 
 +  * Přihláška, životopis, motivační dopis 
 +  * Výpis z evidence rejstříku trestů, lustrační ověření 
 +  * Koncepce rozvoje knihovny
  
-Ta by měla obsahovat:+**Klíčová slova**
  
-•   * vaše jméno, příjmení a titul,+Výběrové řízení, přihláška, životopis, motivační dopis, lustrační osvědčeníkoncepce rozvoje knihovny.
  
-•   * datum a místo narození,+===== Výběrové řízení =====
  
-•   * státní příslušnost,+Výběrové řízení je stanovený postupkterým je vybírána konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.
  
-•   * místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu, e-mailového kontaktu),+Hlásíte-li se do výběrového řízení na pozici ředitel/vedoucí knihovnyobvykle budete potřebovat
  
-•   číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,+**1. Písemnou přihlášku**
  
-•   * datum a váš podpis.+Ta by měla obsahovat:
  
-2. Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech+  * vaše jméno, příjmení a titul, 
 +  * datum a místo narození, 
 +  * státní příslušnost, 
 +  * místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu, e-mailového kontaktu), 
 +  * číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 +  * datum a váš podpis. 
 + 
 +**2. Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech**
  
 Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi.  Životopis je souhrnem informací o vašem vzdělání, praxi a dalších dovednostech. Měl by být přehledný, aby personalisté během krátké chvíle zjistili vše potřebné. Není potřeba se příliš rozepisovat, stačí stručné odrážky a základní údaje, případně krátká věta, např. k doplnění informace o praxi. 
-Šablony životopisů naleznete na internetu, např. Europass , Životopisy.cz  a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií.  
  
-3. Motivační dopis+Šablony životopisů naleznete na internetu, např. [[https://europass.cz/|Europass]] , [[https://www.zivotopisy.cz/jak-napsat-zivotopis|životopisy]] a mnohé další. Některé jsou doplněny i cizojazyčnou verzí. Životopis je vhodné doplnit fotografií.  
 + 
 +**3. Motivační dopis**
  
 Slouží k osobnější formě představení vaší osoby. V motivačním dopise  můžete být kreativnější a rozepsat se trochu více. Slouží k osobnější formě představení vaší osoby. V motivačním dopise  můžete být kreativnější a rozepsat se trochu více.
-4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 
  
-Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu Czech Point  – na poštách, úřadech apod.+**4. Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce**
  
-5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání+Výpis z evidence Rejstříku trestů získáte na terminálu [[https://www.czechpoint.cz/public/|Czech Point]] – na poštách, úřadech apod. 
 + 
 +**5. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání**
  
 Ověření dokladu lze provést u notářů, na Czech Point, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách. Ověření dokladu lze provést u notářů, na Czech Point, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách.
-6. Lustrační osvědčení (kopie)+ 
 +**6. Lustrační osvědčení (kopie)** 
 Předkládá se lustrační osvědčení nebo jeho ověřená kopie, někdy stačí čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Povinnost předložení lustračního osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Předkládá se lustrační osvědčení nebo jeho ověřená kopie, někdy stačí čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. Povinnost předložení lustračního osvědčení se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971.
 Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze. Vzor čestného prohlášení naleznete v příloze.
-7. Koncepce rozvoje knihovny+ 
 +**7. Koncepce rozvoje knihovny** 
 Rozsah koncepce stanoví zřizovatel knihovny, obvykle jde o tři a více stran. Koncepce by měla obsahovat: Rozsah koncepce stanoví zřizovatel knihovny, obvykle jde o tři a více stran. Koncepce by měla obsahovat:
-základní informace o organizaci, + 
-strategickou analýzu stavu a řízení lidských zdrojů (SWOT), finanční analýzu, +  * základní informace o organizaci, 
-návrh koncepce (především krátkodobé a dlouhodobé cíle), +  strategickou analýzu stavu a řízení lidských zdrojů (SWOT), finanční analýzu, 
-shrnutí a závěr.+  návrh koncepce (především krátkodobé a dlouhodobé cíle), 
 +  shrnutí a závěr. 
 + 
 +Po odevzdání přihlášky a všech příloh budete pozváni k výběrovému řízení, které může proběhnout formou pohovoru a dalších testů (osobnostní test, psychotest apod.). Vždy záleží na zřizovateli, pro jakou formu výběrového řízení se rozhodne. 
 + 
 +Pokud nejste zaměstnancem knihovny, ve které usilujete o pozici ředitele, seznamte se s jejími základními dokumenty, například statutem, stávající koncepcí, organizací apod. Zajímejte se o provoz knihovny nejlépe tak, že se stanete jejím registrovaným uživatelem a sami si otestujete její základní služby. 
 + 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +**Pokud u výběrového řízení uspějete, můžete pro svou další práci využít následující doporučení. 
 +** 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 + 
 +<-obsah|Obsah^obsah|Obsah^ verejna_knihovna|2. Veřejná knihovna-> 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
rizeni/jste_reditel.1636550071.txt.gz · Poslední úprava: 2021/11/10 14:14 autor: maries