Jak řídit knihovnu

Příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rizeni:hospodareni_s_majetkem

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
rizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/02/10 10:03] – [Hospodaření s majetkem] mariesrizeni:hospodareni_s_majetkem [2022/03/25 14:56] linda
Řádek 19: Řádek 19:
 ===== Hospodaření s majetkem ===== ===== Hospodaření s majetkem =====
  
-V souladu s [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250#f2064222|§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů]], eviduje knihovna, příspěvková organizace ÚSC, ve svém účetnictví:+V souladu s [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250#f2064222|§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů]], eviduje knihovna, příspěvková organizace územně samosprávného celku, ve svém účetnictví:
  
-  * majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl knihovně předán k hospodaření, tzv. svěřený majetek. Vymezení tohoto majetku by mělo být uvedeno buď ve zřizovací listině, v nájemní nebo ve výpůjční smlouvě,+  * majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl knihovně předán k hospodaření, tzv. svěřený majetek. Vymezení tohoto majetku by mělo být uvedeno ve zřizovací listině, v nájemní nebo ve výpůjční smlouvě,
   * majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace, který nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem nebo děděním (s předchozím písemným souhlasem zřizovatele).   * majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace, který nabyla bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem nebo děděním (s předchozím písemným souhlasem zřizovatele).
  
Řádek 35: Řádek 35:
  [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128|Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]].  [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128|Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]].
  
-České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.+České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví  podle[[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-410|vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku]].
 </WRAP> </WRAP>
  
 ==== Hospodaření s nemovitým majetkem ==== ==== Hospodaření s nemovitým majetkem ====
  
-Pokud zřizovatel svěří knihovně nemovitý majetek (budovy a stavby, případně i pozemky), musí ho přesně vymezit a musí vymezit práva, která knihovně umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. To znamená, že stanoví podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně+Pokud zřizovatel svěří knihovně nemovitý majetek (budovy a stavby, případně i pozemky), musí ho přesně vymezit a musí vymezit práva, která knihovně umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena. To znamená, že stanoví podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům apod
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
Řádek 53: Řádek 53:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy,((HANZLOVÁ, Olga. Majetek - předání nemovitého majetku zřizovatele příspěvkové organizaci. Verlag Dashöfer, 2016.)) kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytových prostor do užívání podle  [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89|Zákona č. 89/2012 Sb.,]] občanský zákoník.+Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné nebytových prostor do užívání podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89|Zákona č. 89/2012 Sb.,]] občanský zákoník.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 113: Řádek 113:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
- [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|Zákon č. 563/1991 Sb.,]]  o účetnictví. + [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví]]. 
- [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|Vyhláška č. 270/2010 Sb.,]]  o inventarizaci majetku a závazků.+ 
 + [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků]].
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 132: Řádek 133:
  
 <WRAP center info> <WRAP center info>
-Podrobněji viz [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|vyhláška č. 270/2010 Sb., ]] o inventarizaci majetku a závazků.+Podrobněji viz [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-270|vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků]].
  
 Zajištění této povinnosti provádí knihovna vnitřním předpisem. Zajištění této povinnosti provádí knihovna vnitřním předpisem.
Řádek 139: Řádek 140:
 Součástí tohoto vnitřního předpisu by měla být i povinnost knihovny posoudit, zda předpokládaná doba použití dlouhodobého majetku odpovídá odpisovému plánu s ohledem na nastavení doby odpisování po dokončení odpisování majetku. Podstatou je, že zcela odepsaný majetek nesmí být dále knihovnou používán. Součástí tohoto vnitřního předpisu by měla být i povinnost knihovny posoudit, zda předpokládaná doba použití dlouhodobého majetku odpovídá odpisovému plánu s ohledem na nastavení doby odpisování po dokončení odpisování majetku. Podstatou je, že zcela odepsaný majetek nesmí být dále knihovnou používán.
  
-Knihovna předkládá zřizovateli inventarizační zprávu podepsanou statutárním zástupcem, která obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a informace o všech inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech a jejich vypořádání (k 31.12.).+Knihovna předkládá zřizovateli inventarizační zprávu podepsanou statutárním zástupcem, která obsahuje shrnutí všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů a informace o všech inventarizačních a zúčtovatelných rozdílech a jejich vypořádání (k 31. 12.).
  
 <WRAP center tip 100%> <WRAP center tip 100%>
Řádek 169: Řádek 170:
   * reference stávajících uživatelů daného účetního systému,   * reference stávajících uživatelů daného účetního systému,
   * možnost vyzkoušení si účetní systém v praxi zdarma prostřednictvím demoverzí,   * možnost vyzkoušení si účetní systém v praxi zdarma prostřednictvím demoverzí,
-  * kredibilitu a délku tradice na trhu poskytovatele účetního systému,+  * důvěryhodnost a délku tradice na trhu poskytovatele účetního systému,
   * pořizovací cenu účetního systému, výši ročních udržovacích poplatků,   * pořizovací cenu účetního systému, výši ročních udržovacích poplatků,
   * komplexnost a uživatelskou přívětivost účetního systému,   * komplexnost a uživatelskou přívětivost účetního systému,
Řádek 184: Řádek 185:
 Modulární řešení účetního systému umožňuje podle uživatelských potřeb knihovny zajistit pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend.  Modulární řešení účetního systému umožňuje podle uživatelských potřeb knihovny zajistit pohodlnou digitalizaci ekonomických agend, řízení lidských zdrojů, spisové služby či správních agend. 
  
-**Soubory (moduly) zpracování dat v účetnictví knihovny (íkladmý výčet):**+**Soubory (moduly) zpracování dat v účetnictví knihovny** 
 + 
 +íklady:
  
   * rozpočetnictví, účetnictví, výkaznictví,   * rozpočetnictví, účetnictví, výkaznictví,
Řádek 196: Řádek 199:
 **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:** **Prioritou volby vhodného účetního systému pro knihovnu by rovněž mělo být:**
  
-  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((Státní pokladna [online]. Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) +  * bezpečné propojení s dalšími informačními systémy a nástroji, včetně systémů provozovaných státem, např. centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS),((S//Státní pokladna// [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky [cit. 2021-03-01]. Dostupné z: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis)) 
   * promyšlená volba umístění dat.   * promyšlená volba umístění dat.
  
Řádek 208: Řádek 211:
   * stupeň zabezpečení celého systému záleží zcela na knihovně,   * stupeň zabezpečení celého systému záleží zcela na knihovně,
   * řešení jsou většinou plně přizpůsobitelná (nicméně přizpůsobení bývají většinou nákladná),   * řešení jsou většinou plně přizpůsobitelná (nicméně přizpůsobení bývají většinou nákladná),
-  * za SW licence platí knihovna pouze jednou, dále hradí jen roční servisní a udržovací poplatky. +  * za softwarové licence platí knihovna pouze jednou, dále hradí jen roční servisní a udržovací poplatky. 
  
-Software as a Service (SaaS) – Cloud – software je hostován centrálně u poskytovatele systému. +Software as a Service (SaaS) – cloud – software je hostován centrálně u poskytovatele systému. 
  
 **Výhody:** **Výhody:**
Řádek 226: Řádek 229:
 **Poskytovatelé účetních systémů v knihovnách (příklady):** **Poskytovatelé účetních systémů v knihovnách (příklady):**
  
-  *  [[https://www.gordic.cz/|GORDIC spol. s r.o.  ]]  +Mezi často používané ekonomické systémy v knihovnách patří: 
-  *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]]    + 
-  *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o. ]]  +  *  [[https://www.gordic.cz/|GORDIC spol. s r.o.]] 
 +  *  [[https://mrp.cz/|MRP-Informatics, s.r.o.]]   
 +  *  [[https://www.stormware.cz/|STORMWARE s.r.o.]] 
   *  [[http://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.   *  [[http://www.acedesign.cz/?q=produkty/ace-ucto|ACE Design, s.r.o.]] apod.
  
 Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání.  Velmi inspirativní a průkopnický počin realizovala Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu  [[https://www.kjm.cz/moderni-knihovna |Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna.]] Cílem projektu bylo propojení knihovního SW s ekonomickou agendou a spisovou službou, zajištění bezpečného sdílení dokumentů, zvýšení možností manažerské kontroly hospodaření, projektového řízení či nástroje podporující profesní vzdělávání. 
  
-Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.(( NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2019. Dostupné také z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))  +Za realizaci tohoto projektu získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně cenu CNZ, která je udělována projektům s mimořádným přínosem pro oblast digitální kontinuity, důvěryhodnosti a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.((NIVNICKÁ, Libuše a Gabriela OBSTOVÁ. Moderní a efektivně řízená přátelská knihovna. In: //Elektronické služby knihoven V. // [online]. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 14. 5. 2019 [cit. 2022-03-22]. 35 snímků. Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/kjm_zlin_prezentace_moderni_final.pdf))   
 + 
 +<WRAP center info 100%> 
 +Další užitečné zdroje vztahující se k obsahu této kapitoly najdete v [[rizeni:priloha_07_hospodareni_s_majetkem|příloze 7]]. 
 +</WRAP>
  
 <-verejne_zakazky|6. Veřejné zakázky ^obsah|Obsah^rizeni_lidskych_zdroju|8. Řízení lidských zdrojů-> <-verejne_zakazky|6. Veřejné zakázky ^obsah|Obsah^rizeni_lidskych_zdroju|8. Řízení lidských zdrojů->
  
rizeni/hospodareni_s_majetkem.txt · Poslední úprava: 2022/03/28 15:34 autor: linda