Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pristupnost:knihovny_a_pristupnost

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pristupnost:knihovny_a_pristupnost [2020/09/16 13:00]
linda
pristupnost:knihovny_a_pristupnost [2020/09/19 11:00]
eva [Situace knihoven v oblasti přístupnosti]
Řádek 1: Řádek 1:
 ======= -#9 Knihovny a přístupnost ======= ======= -#9 Knihovny a přístupnost =======
-Knihovny jsou ze své podstaty veřejným prostorem, který může využívat kdokoliv, bez ohledu na společenské postavení, majetkové poměry, příslušnost k etnické či náboženské skupině, zdravotní stav apod. Rovnost do knihovny je garantována i knihovním zákonem, ke je v § 2 knihovna definována jako "zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby". Jak už bylo mnohokrát řečeno nebo napsáno „pokud mají knihovny poskytovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu, nestačí pouze nabídnout znevýhodněným uživatelům stejné podmínky jako ostatním. Je nutné pro ně vytvářet speciální podmínky, které tyto bariéry odstraní a tak zajistí všem uživatelům rovný přístup ke knihovním a informační službám“((CERNIŇÁKOVÁ, Eva a Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ (eds.). Rovný přístup: Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2014, s. 7. ISBN 978-80-7050-641-7. Aktualizovaná verze dostupná z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly)).+Knihovny jsou ze své podstaty veřejným prostorem, který může využívat kdokoliv, a to bez ohledu na společenské postavení, majetkové poměry, příslušnost k etnické či náboženské skupině, zdravotní stav apod. Rovnost přístupu do knihovny je garantována i knihovním zákonem, kde je v § 2 knihovna definována jako "zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby". Jak už bylo mnohokrát řečeno nebo napsáno „pokud mají knihovny poskytovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu, nestačí pouze nabídnout znevýhodněným uživatelům stejné podmínky jako ostatním. Je nutné pro ně vytvářet speciální podmínky, které tyto bariéry odstraní a tak zajistí všem uživatelům rovný přístup ke knihovním a informační službám“((CERNIŇÁKOVÁ, Eva a Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ (eds.). Rovný přístup: Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2014, s. 7. ISBN 978-80-7050-641-7. Aktualizovaná verze dostupná z: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly)).
  
-[[pristupnost:zakon_o_pristupnosti|Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací]] definuje povinné subjekty, které musí zajistit přístupnost webu. Ne všechny knihovny do této kategorie spadají. Přesto by však všechny knihovny s ohledem na své poslání měly usilovat o maximální přístupnost svých webových stránek a to bez ohleduzda se na ně Zákon o přístupnosti přímo vztahuje nebo ne.+[[pristupnost:zakon_o_pristupnosti|Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací]] definuje povinné subjekty, které musí zajistit přístupnost webu. Ne všechny knihovny do této kategorie spadají. Přesto by však všechny knihovny s ohledem na své poslání měly usilovat o maximální přístupnost svých webových stránek, ať se na ně zákon o přístupnosti přímo vztahuje nebo nikoliv.
 ===== Situace knihoven v oblasti přístupnosti ===== ===== Situace knihoven v oblasti přístupnosti =====
  
-V posledních letech se v knihovnách o problematice přístupnosti webu čím dál více hovoří. Toto téma se objevuje na knihovnických akcích nebo v oborových periodikách. Setkáváme se s ním třeba také v souvislosti se soutěží Biblioweb, která motivovala mnoho knihoven k tomu, aby usilovaly o přístupnost webu. Přístupnost webových stránek je také nezbytnou podmínkou [[https://www.skipcr.cz/odborne-organy/bezbarierove_knihovny/zadost-o-ziskani-certifikatu-handicap-friendly|získání certifikátu Handicap Friendly]].+V posledních letech se v knihovnách o problematice přístupnosti webu hovoří čím dál více. Toto téma se objevuje na knihovnických akcích nebo v oborových periodikách. Setkáváme se s ním napřtaké v souvislosti se soutěží Biblioweb, která motivovala knihovny k tomu, aby usilovaly o přístupnost webu. Přístupnost webových stránek je také nezbytnou podmínkou [[https://www.skipcr.cz/odborne-organy/bezbarierove_knihovny/zadost-o-ziskani-certifikatu-handicap-friendly|získání certifikátu Handicap Friendly]].
  
-I přesto však však situace v přístupnosti webů knihoven není optimální.. Na základě různých testování přístupnosti (soutěž Biblioweb, certifikát Handicap Friendly aj.) se ukazuje, že se na webech knihoven stále objevují značné problémy s přístupností. Některé jsou velmi závažné, protože určitým uživatelům nejen ztěžují, ale mnohdy dokonce zcela znemožňují, aby se dostali k informacím nebo službám, které potřebují. Mezi ty nejvážnější (ale zdaleka ne jediné) patří zejména: +Přesto situace v této oblasti není optimální. Na základě různých testování přístupnosti (soutěž Biblioweb, certifikát Handicap Friendly aj.) se ukazuje, že se na webech knihoven stále objevují značné problémy. Některé jsou velmi závažné, protože určitým uživatelům nejen ztěžují, ale mnohdy dokonce zcela znemožňují, aby se dostali k informacím nebo službám, které potřebují. Mezi ty nejvážnější (ale zdaleka ne jediné) patří zejména: 
-  * **Zveřejňování informací formou obrázků**, které způsobí, že jsou informace "neviditelné" pro nevidomé uživatelepoužívající odečítače obrazovky. Jde zejména o pozvánky na akce, různá oznámení či aktuality. +  * **zveřejňování informací formou obrázků** (informace jsou "neviditelné" pro nevidomé uživatele používající odečítače obrazovky; jde zejména o pozvánky na akce, různá oznámení či aktuality); 
-  * **Nepřístupné dokumenty**: Pokud není dokument přístupný, nemohou ho přečíst uživatelé používající odečítač obrazovky. Přitom jde často o zásadní dokumenty, jako je přihláška do knihovny, knihovní řád apod. +  * **nepřístupné dokumenty** (pokud není dokument přístupný, nemohou si jej přečíst uživatelé používající odečítač obrazovky; přitom jde často o zásadní dokumenty, např. o přihlášku do knihovny, knihovní řád apod.); 
-  * **Navigace na webu nebo na stránce, kterou lze ovládat pouze pomocí myši** (zejména rozbalovací menu nebo tzv. rozbalovací harmoniky), takže uživatelé uživatelé s odečítačem obrazovky nebo lidé, kteří nemohou používat myš, se vůbec nedostanou na některé stránky nebo informace. +  * **navigace, kterou lze ovládat pouze pomocí myši** (zejména rozbalovací menu nebo tzv. rozbalovací harmonikyuživatelé s odečítačem obrazovky nebo lidé, kteří nemohou používat myš, se vůbec nedostanou na některé stránky nebo k některým informacím); 
-  * **Nevhodný kontrast textu a pozadí**, který znesnadňuje čtení lidem s poruchami zraku nebo v nepříznivých světelných podmínkách. +  * **nevhodný kontrast textu a pozadí** (ten znesnadňuje čtení lidem s poruchami zraku nebo v nepříznivých světelných podmínkách); 
-  * **Formuláře, které nelze ovládat** bez myši nebo v nich chybí srozumitelná zpětná vazba pro uživatele.+  * **formuláře, které nelze ovládat bez myši nebo v nich chybí srozumitelná zpětná vazba pro uživatele**.
  
-Neutěšený stav v oblasti přístupnosti webu potvrzují výsledky průzkumů bezbariérovsti knihoven z roku 2014((CERNIŇÁKOVÁ, Eva a NEKOLOVÁ, Kateřina. Knihovny dostupné pro všechny? aneb Služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami = Libraries accessible for all: library services for users with special needs. In: //Knihovny současnosti 2014: sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci// [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014 [cit. 2020-09-13], s. 255–264. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf.)) a 2020((Výsledky průzkumu z roku 2020 dosud nebyly publikovány.)). V rámci obou průzkumů byla knihovnám položena otázka, zda jsou webové stránky knihovny vytvářeny formou přístupnou pro uživatele se specifickými potřebami.+Neutěšený stav v oblasti přístupnosti webu potvrzují výsledky průzkumů bezbariérovosti knihoven z roku 2014((CERNIŇÁKOVÁ, Eva a NEKOLOVÁ, Kateřina. Knihovny dostupné pro všechny? aneb Služby knihoven uživatelům se specifickými potřebami = Libraries accessible for all: library services for users with special needs. In: //Knihovny současnosti 2014: sborník z 22. konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci// [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014 [cit. 2020-09-13], s. 255–264. ISBN 978-80-86249-71-1. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf.)) a 2020((Výsledky průzkumu z roku 2020 dosud nebyly publikovány.)). V obou průzkumech byla knihovnám položena otázka, zda jsou webové stránky knihovny vytvářeny formou přístupnou pro uživatele se specifickými potřebami.
  
-Výsledné odpovědi na otázku jsou uvedeny v tab. 1 a grafech 1 a 2. Z odpovědí vyplývá, že v roce 2014 pouze 16 % knihoven mělo přístupný web a 9 % knihoven vědělo o problémech s přístupností a plánovalo jejich odstranění. Zbytek (tedy 75 % knihoven) přístupnost buď neřešilo (51 %), nebo o ní dokonce nic nevědělo (23 %).+Výsledky jsou uvedeny v tab. 1 a grafech 1 a 2. Z odpovědí vyplývá, že v roce 2014 mělo pouze 16 % knihoven přístupný web a 9 % knihoven vědělo o problémech s přístupností a plánovalo jejich odstranění. Zbytek (tedy 75 % knihoven) přístupnost buď neřešilo (51 %), nebo o ní dokonce nic nevědělo (23 %).
  
-Z průzkumu prováděného na jaře 2020 vyplývá, že za let se situace změnila jen mírně. Knihoven, které mají přístupný web, je nyní 23 % a podobné procento (22 %) tvoří knihovny, které se chystají problémy s přístupností řešit. Knihoven, které přístupnost dosud neřešilynebo o tématu přístupnosti nic nevědí, je 55 %. Je to o 20 % méněnež v předchozím průzkumu. Přesto, pokud přihlédneme k tomu, že je to vývoj za šest let a že průzkum navíc probíhal rok poté, co byl vydán Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, není tento posun příliš optimistický. Navíc je nutné vzít v potaz skutečnost, že se knihovny průzkumu zúčastnily dobrovolně a je tedy pravděpodobná spíše účast knihoven, které v oblasti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami angažují. Lze předpokládat, že výsledky jsou spíše příznivější než skutečnost a že situace je tudíž ve skutečnosti mnohem horší.+Z průzkumu prováděného na jaře 2020 vyplývá, že za šest let se situace změnila jen mírně. Knihoven, které mají přístupný web, je nyní 23 % a podobné procento (22 %) tvoří knihovny, které se chystají problémy s přístupností řešit. Knihoven, které přístupnost dosud neřešily nebo o tématu přístupnosti nic nevědí, je 55 %. Je to o 20 % méně než v předchozím průzkumu. Pokud však přihlédneme k tomu, že je to vývoj za šest let a že průzkum navíc probíhal rok poté, co byl vydán zákon o přístupnosti, není tento posun příliš optimistický. Navíc je nutné vzít v potaz skutečnost, že se knihovny průzkumu zúčastnily dobrovolně a je tedy pravděpodobná spíše účast knihoven, které v oblasti služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami angažují. Lze předpokládat, že výsledky jsou spíše příznivější než skutečnost a že situace je tudíž ve skutečnosti mnohem horší.
  
  
Řádek 44: Řádek 44:
 ===== Proč je přístupnost pro knihovny důležitá ===== ===== Proč je přístupnost pro knihovny důležitá =====
  
-Informační technologie a zejména poskytování elektronických služeb dnes ke knihovnám neodmyslitelně patří. Knihovny prostřednictvím internetu půjčují elektronické knihy a nabízí informační zdroje, e-lerningové kurzy, vzdělávací videa aj. I mnoho dalších oblastí a aktivit spojovaných s knihovnami se přesouvá do online prostoru. +Informační technologie a zejména poskytování elektronických služeb dnes ke knihovnám neodmyslitelně patří. Knihovny prostřednictvím internetu půjčují elektronické knihy a nabízejí informační zdroje, e-learningové kurzy, vzdělávací videa aj. I řada dalších aktivit knihoven se přesouvá do online prostoru. 
-A přestože čtenáři knihoven ke komunikaci a získávání některých typů informací dnes stále více využívají sociální sítě, pokud potřebují služby knihoven, přesouvají se na weby knihoven a ke knihovním katalogům. Chceme-li uživatele oslovit, musí tyto weby pro uživatel být atraktivní, funkční a přístupné.+A přestože čtenáři knihoven ke komunikaci a získávání některých typů informací dnes stále více využívají sociální sítě, pokud potřebují služby knihoven, přesouvají se na weby knihoven a ke knihovním katalogům. Chceme-li uživatele oslovit, musí tyto weby pro uživatele být atraktivní, funkční a přístupné.
  
 Jak víme, přístupnost se netýká jen lidí s postižením, ale [[pristupnost:uzivatele_a_pristupnost#cilove_skupiny_pristupneho_webu|i dalších uživatelů webu]]. Jak víme, přístupnost se netýká jen lidí s postižením, ale [[pristupnost:uzivatele_a_pristupnost#cilove_skupiny_pristupneho_webu|i dalších uživatelů webu]].
  
-Mnohé z překážek, které znevýhodnění uživatelé webu musí zbytečně překonávat, se dají velmi dobře odstranit. Řešení existují a na rozdíl od rekonstrukcí budov, jejichž realizace bývá z různých důvodů obtížná, rekonstrukce našich webů přece jen není tak finančně náročná a nebrání jí památková ochrana či podobné překážky. Možná nejdůležitějším krokem je překonání překážek v našem myšlení. Na tuto potřebu odkazuje jeden ze stěžejních zahraničních portálů věnovaných přístupnosti webu, který se jmenuje WebAIM. Je to nejen akronym úplného názvu portálu (Web Accessibility In Mind), ale i půvabná slovní hříčka, která nás vede k tomu, že při tvorbě webu a při vkládání informací na web by měla být přístupnost naším cílem.+Mnohé z překážek, které znevýhodnění uživatelé webu musí zbytečně překonávat, se dají velmi dobře odstranit. Řešení existují a na rozdíl od rekonstrukcí budov, jejichž realizace bývá z různých důvodů obtížná, rekonstrukce našich webů přece jen není tak finančně náročná a nebrání jí památková ochrana ani jiné podobné překážky. Nejdůležitějším krokem je **překonání překážek v našem myšlení**. Na tuto myšlenku odkazuje jeden ze stěžejních zahraničních portálů věnovaných přístupnosti webu, který nese název WebAIM. Je to nejen akronym úplného názvu portálu (Web Accessibility In Mind), ale i půvabná slovní hříčka, která nás vede k tomu, že při tvorbě webu a při vkládání informací na web by naším cílem měla být právě přístupnost.
  
 Zákon o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací by proto pro knihovny neměl být strašákem nebo záležitostí, kterou formálně splní a odškrtnou si ji ze seznamu povinností. Spíše jej měly chápat jako příležitost, která je posune dál a zlepší služby knihoven všem uživatelům. Zákon o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací by proto pro knihovny neměl být strašákem nebo záležitostí, kterou formálně splní a odškrtnou si ji ze seznamu povinností. Spíše jej měly chápat jako příležitost, která je posune dál a zlepší služby knihoven všem uživatelům.
  
 <-prehled_opatreni|8. Přehled opatření^obsah|Obsah^zakon_o_pristupnosti|10. Zákon o přístupnosti-> <-prehled_opatreni|8. Přehled opatření^obsah|Obsah^zakon_o_pristupnosti|10. Zákon o přístupnosti->
pristupnost/knihovny_a_pristupnost.txt · Poslední úprava: 2020/09/19 11:02 autor: eva