Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:uvod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:uvod [2019/09/29 14:45]
linda
aks:uvod [2020/09/24 10:15] (aktuální)
eva
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== -#1 Úvod ====== ====== -#1 Úvod ======
-Problematika změny knihovního softwaru je v současné době pro mnoho knihoven velmi aktuální. Mění se nejen informační a komunikační technologie a jejich dostupnost, ale také se objevují nové softwaryvčetně svobodných softwarů nebo se  mění  způsoby jejich provozu. Dochází také ke změnám poskytovaných služeb, možností i situace knihoven.  +Problematika změny knihovního softwaru (systému) je v současné době pro řadu knihoven velmi aktuální. Mění se nejen informační a komunikační technologie a jejich dostupnost, ale také se objevují nové softwary (včetně svobodných) a mění se způsoby jejich provozu. Dochází také ke změnám poskytovaných služeb, možností i situace knihoven. 
-Pro změnu  knihovního softwaru proto může existovat mnoho důvodů((Viz též BILAL, Dania. //Library automation: core concepts and practical systems analysis//. 3rd ed. Santa Barbara (CA, USA): Libraries Unlimited, c2014. xxix, 279 s. ISBN 978-1-59158-922-8.)). Mezi ně patří např.:+Pro změnu knihovního softwaru proto může existovat mnoho důvodů((Viz též BILAL, Dania. //Library automation: core concepts and practical systems analysis//. 3rd ed. Santa Barbara (CA, USA): Libraries Unlimited, c2014. xxix, 279 s. ISBN 978-1-59158-922-8.)). Patří mezi ně např.:
   * ukončení podpory stávajícího softwaru;   * ukončení podpory stávajícího softwaru;
   * nespokojenost s podporou ze strany dodavatele/provozovatele softwaru;   * nespokojenost s podporou ze strany dodavatele/provozovatele softwaru;
   * nevyhovující cena vzhledem k možnostem softwaru (s ohledem na návratnost investic, tj. ROI);   * nevyhovující cena vzhledem k možnostem softwaru (s ohledem na návratnost investic, tj. ROI);
   * nedostatečnost stávajícího softwaru z hlediska výkonnosti a robustnosti;   * nedostatečnost stávajícího softwaru z hlediska výkonnosti a robustnosti;
-  * nevyhovující rozhraní, které neodpovídá novým trendům na uživatelskou přívětivost a použitelnost, neumožňuje přizpůsobení, nenabízí vyhovující služby apod.; +  * nevyhovující rozhraní, které neodpovídá novým trendům ani zvýšeným nárokům na uživatelskou přívětivost a použitelnost, neumožňuje přizpůsobení, nenabízí vyhovující služby apod.; 
-  * připojení katalogu knihovny do regionálního katalogu nebo jiné formy společného katalogu. +  * připojení katalogu knihovny do regionálního katalogu nebo jiné formy společného katalogu.
  
-Ať už je důvodů změny jakýkoliv, jde vždy o velmi důležité rozhodnutí. Přes rozvoj nových služeb a nových technologií i dnes knihovní software stále zůstává do značné míry v centru poskytování služeb uživatelům knihoven a tak jeho výběr hraje významnou roli při naplňování  poslání knihovny. Téměř všechny důvody ke změně knihovního softwaru (s výjimkou ukončení podpory stávajícího softwaru) přitom alespoň částečně souvisí s knihovními procesy a službami. To znamená, že změna knihovního softwaru není pro knihovnu jednoduchá a obvykle představuje složitý proces nejen pro vedení knihovny, ale také pro veškeré další pracovníky, zejména ve službách. Zároveň však tato změna může (a má) být pro knihovnu příležitostí k přehodnocení stávajících postupů a ke změnám vedoucím ke zlepšení a rozšíření služeb knihovny jejím uživatelům.+Ať už je důvod změny jakýkoliv, jde vždy o velmi důležité rozhodnutí. Přes rozvoj nových služeb a nových technologií knihovní software stále zůstává do značné míry v centru poskytování služeb uživatelům knihoven. Jeho výběr tedy hraje významnou roli při naplňování poslání knihovny. Téměř všechny důvody ke změně knihovního softwaru (s výjimkou ukončení podpory stávajícího softwaru) přitom alespoň částečně souvisejí s knihovními procesy a službami. To znamená, že změna knihovního softwaru není pro knihovnu jednoduchá a obvykle představuje složitý proces nejen pro vedení knihovny, ale také pro veškeré další pracovníky, zejména ve službách. Zároveň však tato změna může (a má) být pro knihovnu příležitostí k přehodnocení stávajících postupů a ke změnám vedoucím ke zlepšení a rozšíření služeb uživatelům.
  
-===== Účel příručky =====+===== - Proč příručka vznikla =====
  
-Knihovny, které využívají knihovní software, kterému v dohledné době končí podpora, nebo knihovny, které se rozhodly pro změnu knihovního softwaru z jiných důvodů, potřebují pro své rozhodování dostatek informací. Přitom v českém prostředí aktuálně není dostupná literatura, která by se  problematice knihovních softwarů a jejich výběru či implementaci uceleným způsobem věnovala. Texty, které vznikly před více než deseti či patnácti lety, jsou v současné době zastaralé a neodrážejí aktuální situaci a vývoj, přestože v době svého vzniku byly velmi kvalitní. +Knihovny, které využívají knihovní software, jemuž v dohledné době končí podpora, nebo knihovny, které se rozhodly pro změnu knihovního softwaru z jiných důvodů, potřebují pro své rozhodování dostatek informací. Přitom v českém prostředí aktuálně není dostupná literatura, která by se problematice knihovních softwarů a jejich výběru či implementaci uceleným způsobem věnovala. Texty, které vznikly před více než deseti či patnácti lety, jsou v současné době zastaralé a neodrážejí aktuální situaci a vývoj, přestože v době svého vzniku byly velmi kvalitní.
  
-Příručka, kterou nyní čtete, se snaží právě na tento deficit reagovat((Na podzim 2018 byli účastníci diskuse Modely provozu knihovního softwaru očima knihoven jako jeho uživatelů (ta proběhla v rámci semináře [[https://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/evergreen-v-ceskych-knihovnach-2018|Evergreen v českých knihovnách 2018]]) a zájemci o účast na diskusi osloveni s žádostí o vyplnění dotazníku Příprava příručky usnadňující změnu a výběr knihovního softwaru. Z více než stovky oslovených knihovníků jich dotazník vyplnilo celkem 22. Výsledky ukázaly, že všechna z navržených základních témat (těmi byly knihovnické standardy, přípravné kroky před změnou softwaru, analýza procesů knihovny, finanční a personální zajištění, výběr knihovního softwaru, přechod na nový software, testování a zajištění provozu, spolupráce s ostatními knihovnami) respondenti pokládají za důležitá. K žádoucím tématům se respondenti vyjadřovali i prostřednictvím volného textu. Návrhy témat zazněly i v evaluačních dotaznících, které vyplnilo celkem 50 účastníků semináře. V předkládané příručce je vyvinuta maximální snaha o alespoň základní pokrytí všech zmíněných témat.)). Shromažďuje na jednom místě informace, které pro knihovny mohou být pomocí při výběru a plánování změny knihovního softwaru. Snaží se tyto informace nejen přinášet ve vzájemných souvislostech, ale také je propojovat s potřebami knihoven s ohledem na jejich provoz pracovní postupy. Aby v budoucnu bylo bez problémů možné jednotlivá témata či kapitoly aktualizovat na základě měnící se situace, byla pro příručku byla zvolena forma webové stránky, která zajistí snadnou aktualizaci ípadných zastaralých informací+Příručka, kterou nyní čtete, se snaží reagovat právě na tento deficit((Na podzim 2018 byli účastníci diskuse Modely provozu knihovního softwaru očima knihoven jako jeho uživatelů (ta proběhla v rámci semináře [[https://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/skip-pro-praxi/evergreen-v-ceskych-knihovnach-2018|Evergreen v českých knihovnách 2018]]) a zájemci o účast na diskusi osloveni s žádostí o vyplnění dotazníku Příprava příručky usnadňující změnu a výběr knihovního softwaru. Z více než stovky oslovených knihovníků jich dotazník vyplnilo celkem 22. Výsledky ukázaly, že všechna z navržených základních témat (těmi byly knihovnické standardy, přípravné kroky před změnou softwaru, analýza procesů knihovny, finanční a personální zajištění, výběr knihovního softwaru, přechod na nový software, testování a zajištění provozu, spolupráce s ostatními knihovnami) respondenti pokládají za důležitá. K žádoucím tématům se respondenti vyjadřovali i prostřednictvím volného textu. Návrhy témat zazněly i v evaluačních dotaznících, které vyplnilo celkem 50 účastníků semináře. V předkládané příručce je vyvinuta maximální snaha o alespoň základní pokrytí všech zmíněných témat.)). Shromažďuje na jednom místě informace, které mohou být užitečné při výběru a plánování změny knihovního softwaru. Tyto informace nejen přináší ve vzájemných souvislostech, ale také je propojuje s potřebami knihoven jejich provozem pracovními postupy. Aby v budoucnu bylo bez problémů možné jednotlivé části příručky aktualizovat, byla příručka ipravena v online podobě
-Texty, které v příručce najdete, vychází nejen z dostupných českých, případně zahraničních zdrojů, ale také z vlastních zkušeností autorek s implementací knihovních softwarů v několika českých knihovnách nebo z výuky v rekvalifikačních kurzech v Národní knihovně ČR či na Ústavu informačních studií a knihovnictví. Odráží se zde také sdílení zkušeností se zahraničními knihovnami((Zejména jde o knihovny v USA a Kanadě.)) v rámci komunity uživatelů svobodného knihovního softwaru Evergreen. +Texty, které v příručce najdete, vycházejí nejen z dostupných českých zahraničních zdrojů, ale také z vlastních zkušeností autorek s implementací knihovních softwarů v několika českých knihovnách nebo z výuky v rekvalifikačních kurzech v Národní knihovně ČR či na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odráží se zde také sdílení zkušeností se zahraničními knihovnami((Zejména jde o knihovny v USA a Kanadě.)) v rámci komunity uživatelů svobodného knihovního softwaru Evergreen.
  
-Pro správný výběr knihovního softwaru je důležité nejen to, jaké funkce jsou v daném softwaru k dispozici, ale také jakým způsobem se s nimi pracuje a zda koresponduje s pracovními procesy, potřebami a možnostmi dané knihovny, o jaký typ softwaru jde a jaké způsoby provozu daný software umožňuje, případně jaká podpora je pro pro daný software k dispozici. Situace a potřeby jednotlivých knihoven  jsou ovšem v mnoha ohledech rozdílné, a to často i tam, kde jde o knihovny podobného typu nebo velikosti. Proto cílem příručky není popsat nebo doporučit konkrétní knihovní softwary, srovnávat funkce jednotlivých softwarů nebo navrhnout způsob provozu softwaru. **Cílem je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující ke hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.** Možná by se dalo říci, že příručka nemá přinášet konkrétní odpovědi, ale má knihovníkům pomoci klást si správné otázky, které jim pomohou se správně rozhodnout.+===== - Co si klade za cíl =====
  
 +Pro správný výběr knihovního softwaru je důležité nejen to, jaké funkce jsou v daném softwaru k dispozici, ale také jak se s nimi pracuje a zda to koresponduje s pracovními procesy, potřebami a možnostmi dané knihovny, o jaký typ softwaru jde a jaké způsoby provozu daný software umožňuje, popř. jaká podpora je pro pro daný software k dispozici. Situace a potřeby jednotlivých knihoven jsou však rozdílné, a to nezřídka i v případech knihoven podobného typu nebo velikosti. Proto cílem příručky není popsat nebo doporučit konkrétní knihovní software, srovnávat funkce jednotlivých produktů nebo doporučit konkrétní způsob provozu softwaru. **Cílem je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný, a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující k hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.** Příručka tedy nemá přinášet konkrétní odpovědi, ale má knihovníkům pomoci klást si správné otázky, které jim pomohou se správně rozhodnout.
  
-Nejen potřeby jednotlivých knihoven, ale i znalosti personálu potřebné ke kompetentnímu rozhodování o změně knihovního softwaru se  velmi liší. Ze zkušenosti víme, že zavádění nebo změnu knihovního softwaru musí v některých knihovnách řešit pracovníci, kteří nezbytné znalosti mají jen ve velmi omezené míře. Jde přitom o knihovny různých typů a velikostí, některé z těchto knihoven prozatím dokonce žádný knihovní software nepoužívaly. Proto byla příručka koncipována tak, aby byla co nejvíce univerzální, bez ohledu na typ či velikost knihovny a aby informace, které obsahuje, byly pokud možno srozumitelné i pro ty, kdo s knihovními softwary mají velmi malé nebo žádné zkušenosti.  Tato univerzalita ovšem může představovati i určitou nevýhodu: Může například znamenat, že někteří čtenáři najdou v příručce i to, co považují za zcela samozřejmé nebo to, co je pro zájem jejich knihovny pouze okrajové. Jiná témata - velmi úzce zaměřená nebo specifická pouze pro určité typy knihoven - naopak mohou být zmíněna pouze velmi stručně, neboť na poměrně omezeném prostoru nebylo  možné postihnout vše v plné šíři. V některých případech proto uvádíme odkazy na další informace, ať už jde o dostupné domácí zdroje nebo zdroje zahraniční.  +===== - Pro koho je určena =====
-===== Jak s příručkou pracovat =====+
  
-Příručka je rozdělena do dvou částí:  +Nejen potřeby jednotlivých knihoven, ale i znalosti pracovníků potřebné ke kompetentnímu rozhodování o změně knihovního softwaru se velmi lišíZe zkušenosti vímeže zavádění nebo změnu knihovního softwaru musí v některých knihovnách řešit pracovnícikteří nezbytnými znalostmi disponují jen ve velmi omezené mířeJde itom o knihovny různých typů velikostí, některé chto knihoven prozatím dokonce žádný knihovní software nepoužívalyProto byla příručka koncipována jako **co nejuniverzálnější** (není určena pro konkrétní typ či velikost knihovny)Byla vyvinuta snaha, aby informace, které obsahuje, byly pokud možno srozumitelné pro ty, kdo s knihovními softwary mají velmi malé nebo žádné zkušenosti. Toto pojetí může na druhou stranu znamenat i určitou nevýhodu. Může se státže kteří čtenáři najdou příručce i to, co považují za zcela samozřejmé, nebo to, co je pro jejich knihovnu pouze okrajové. Jiná témata (velmi úzce zaměřená nebo specifická pouze pro určité typy knihoven) naopak mohou být zmíněna pouze velmi stručně, neboť na poměrně omezeném prostoru nebylo možné postihnout vše v plné šíři. V některých případech proto uvádíme odkazy na další informace, ať již jde o dostupné domácí nebo zahraniční zdroje.
-V první části je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projektJsou zde popsány obecné aspekty tohoto projektu a jeho jednotlivé krokyzahrnující definování potřeb knihovny, proces výběru softwaru, přípravu knihovny a jejích dat na migraci a uzavření smlouvy s dodavatelem či provozovatelem softwaruDále jsou zde iblíženy jednotlivé fáze samotné změny softwaru až po jeho zprovoznění a období, které následuje sně po změně softwaru +
-Druhou část příručky tvoří přílohyJde o informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisí a mohou přvýběru softwaru hrát důležitou rolipřípadně také doplňují informace k kterým tématům uvedeným první části((Některé z těchto informací mohou být relevantní pouze pro určité knihovny nebo typy knihoven.)). Najdete zde také užitečné odkazy a slovníček nejdůležitějších použitých termínů+
  
-Elektronická forma příručky s hypertextovými odkazy umožňuje nejen postupné čtení jednotlivých kapitol podle posloupnosti jejich číslování. Lze také začít kapitolou [[aks:planovani_projektu|Plánování projektu]], která téma změny knihovního softwaru zpracovává jako celek a obsahuje stručný přehled všech nezbytných kroků s odkazy na související kapitoly příručky. Ti čtenáři, které zajímají pouze určitá témata, mohou číst pouze jednotlivé kapitoly podle svého aktuálního zájmu. Aby při tomto způsobu procházení nepřišli o důležité informace, jsou jednotlivé kapitoly propojeny hypertextovými odkazy, díky kterým je možné přejít k souvisejícím tématům nebo externím zdrojům. V některých kapitolách, tam, kde by odskok na jinou stránku rušil plynulost čtení, jsou ve stručnosti zopakovány také informace uvedené v jiných kapitolách. +===== - Jakou má strukturu =====
  
-Pro snadnější orientaci v příručce je ehled všech kapitol k dispozici na levé boční liště každé stránky((Na mobilních zařízeních se jedná o //Postranní lištu//.)). Na horní liště se také zobrazuje historie procházených kapitol((Historie se smaže i zavření webového prohlížeče.)). Pro esun na předchozí či následující kapitolu slouží odkazy v horní dolní části stránkyK rychlému získání ehledu o obsahu kapitoly pomůže hierarchický přehled nadpisů na stránce s možností odskoku na konkrétní podkapitoluTento přehled je umístěn v pravé horní části stránky (vedle nadpisu). U delších kapitol se lze rychle vrátit na začátek stránky pomocí ikony šipky **↑** umístěné  na pravé boční liště.+Příručka se skládá ze dvou částí – z hlavního textu a z íloh. 
 +V **hlavním textu** je problematika změny knihovního softwaru uchopena jako projekt. Jsou něm popsány obecné aspekty tohoto projektu a jeho jednotlivé kroky, zahrnující specifikaci potřeb knihovny, proces výběru softwaru, ípravu knihovního fondu a dat a uzavření smlouvy s dodavatelem či provozovatelem softwaruDále jsou iblíženy jednotlivé fáze samotné změny softwaru až po jeho zprovoznění a rutinní provoz. 
 +**Přílohy** obsahují informace, které se změnou knihovního softwaru úzce souvisejí a mohou i výběru softwaru hrát důležitou roli, popř. také doplňují informace k některým tématům z hlavního textu((Některé z těchto informací mohou být relevantní pouze pro určité knihovny nebo typy knihoven.)). Součástí příloh jsou i doporučené zdroje a slovníček termínů.
  
-V příručce jsou uplatněny následující grafické prvky:+===== - Jak s ní pracovat ===== 
 + 
 +Online příručka umožňuje čtení jednotlivých kapitol podle posloupnosti jejich číslování. Lze ale také začít **kapitolou [[aks:planovani_projektu|Plánování projektu]], která téma změny knihovního softwaru zpracovává jako celek a obsahuje stručný přehled všech nezbytných kroků s odkazy na související kapitoly příručky**. Ti čtenáři, které zajímají pouze určitá témata, mohou číst pouze jednotlivé kapitoly podle svého aktuálního zájmu. Aby nepřišli o důležité informace, jsou jednotlivé kapitoly propojeny hypertextovými odkazy, díky kterým je možné přejít k souvisejícím tématům nebo externím zdrojům. některých kapitolách (kde by odskok na jinou stránku rušil plynulost čtení) jsou ve stručnosti zopakovány také informace z jiných kapitol. 
 + 
 +Pro snadnější orientaci v příručce je **přehled všech kapitol** k dispozici **na levé boční liště** každé stránky((Na mobilních zařízeních se jedná o //Postranní lištu//.)). Na horní liště se také zobrazuje **historie procházených kapitol**((Historie se smaže při zavření webového prohlížeče.)). Pro přesun na předchozí či následující kapitolu slouží odkazy v horní a dolní části stránky. K rychlému získání přehledu o obsahu kapitoly pomůže **hierarchický přehled nadpisů na stránce** s možností odskoku na konkrétní podkapitolu. Tento přehled je umístěn v pravé horní části stránky (vedle nadpisu). U delších kapitol se lze rychle vrátit na začátek stránky pomocí ikony šipky **↑** umístěné na pravé boční liště. 
 + 
 +V příručce jsou dále použity následující grafické prvky:
  
 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
-oranžových rámečcích s vykřičníkem jsou uvedeny důležité informace nebo upozornění na možné problémy. +žových rámečcích s vykřičníkem jsou uvedeny důležité informace nebo upozornění na možné problémy.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 43: Řádek 49:
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-modrých rámečcích se symbolem //i// jsou k dispozici doporučené zdroje a doplňkové informace.+šedých rámečcích s písmenem //i// jsou k dispozici doporučené zdroje a doplňkové informace.
 </WRAP> </WRAP>
- +
 Použité zdroje jsou (je-li to v daném případě možné) s ohledem na plynulost textu uváděny přímo formou odkazů (URL); úplné záznamy jsou k dispozici v části [[aks:pouzite_zdroje|Použité zdroje]]. Použité zdroje jsou (je-li to v daném případě možné) s ohledem na plynulost textu uváděny přímo formou odkazů (URL); úplné záznamy jsou k dispozici v části [[aks:pouzite_zdroje|Použité zdroje]].
  
-**Jednotlivé stránky, vybrané kapitoly nebo celou příručku si můžete rovněž vytisknout či uložit ve vybraném formátu** (viz [[aks:tisk_a_export_prirucky|návod]]). K dispozici jsou výstupy v textovém formátuve formátu PDF a formátu ODT. K exportu jednotlivých kapitol nebo k jejich vytištění slouží ikony tlačítek pro export nebo přidání do vlastní knihy. Tato tlačítka najdete na pravé boční liště.+**Jednotlivé stránky, vybrané kapitoly nebo celou příručku si můžete rovněž [[wiki:ebook_help|vytisknout či uložit ve vybraném formátu]]**. K dispozici jsou výstupy ve formátech TXT, PDF a ODT. K exportu jednotlivých kapitol nebo k jejich vytištění slouží ikony tlačítek pro export nebo přidání do vlastní knihy. Tato tlačítka najdete na pravé boční liště. Celou příručku si také můžete stáhnout ve formátu EPUB. 
 + 
 +Uvítáme rovněž [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSSn2lCLh-R3vBmNjxA93IyEzX0HbsYVAdnTV7w0A8id-Zw/viewform|jakoukoliv zpětnou vazbu]] vztahující se k příručce.
  
  
 ===== O autorkách ===== ===== O autorkách =====
  
-**Mgr. Eva Cerniňáková** pracuje jako vedoucí [[https://knihovna.jabok.cz/cs|Knihovny Jabok]], kde působí zároveň jako systémová knihovnice a koordinátorka [[https://spok.jabok.cuni.cz|společného katalogu SPOK]]. Problematice knihovních softwarů se věnuje také jako doktorandka a externí vyučující na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze. Podílela se na implementaci otevřeného knihovního softwaru Evergreen v Knihovně Jabok a v dalších knihovnách, dlouhodobě spolupracuje na českém překladu Evergreenu a od roku 2016 působí i jako mezinárodní koordinátorka překladů tohoto softwaru. Zabývá se také problematikou služeb knihoven osobám se specifickými potřebami a přístupností informací a webových stránek. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu <cernin@jabok.cz>.+**Mgr. Eva Cerniňáková** pracuje jako vedoucí [[https://knihovna.jabok.cz/cs|Knihovny Jabok]], kde působí zároveň jako systémová knihovnice a koordinátorka [[https://spok.jabok.cuni.cz|společného katalogu SPOK]]. Problematice knihovních softwarů se věnuje také jako doktorandka a externí vyučující na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podílela se na implementaci otevřeného knihovního softwaru Evergreen v Knihovně Jabok a v dalších knihovnách, dlouhodobě spolupracuje na českém překladu Evergreenu a od roku 2016 působí i jako mezinárodní koordinátorka překladů tohoto softwaru. Zabývá se problematikou služeb knihoven osobám se specifickými potřebami a přístupností informací a webových stránek. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu <cernin@jabok.cz>.
  
-**PhDr. Linda Jansová, Ph.D.**, pracuje v Knihovnickém institutu [[https://www.nkp.cz/|Národní knihovny ČR]]. Od roku 2017 je šéfredaktorku [[https://bulletinskip.skipcr.cz/|Bulletinu SKIP]]. Již více než deset let je aktivní členkou české komunity kolem knihovního softwaru Evergreen a podílí se na jeho zavádění do českých knihoven (od roku 2017 především prostřednictvím spolku Osvobozená knihovna). Je členkou redakční rady České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Vystudovala informační vědu na Univerzitě Karlově. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu <linda.jansova@nkp.cz>.+**PhDr. Linda Jansová, Ph.D.**, pracuje v Knihovnickém institutu [[https://www.nkp.cz/|Národní knihovny ČR]]. Od roku 2017 je šéfredaktorku [[https://bulletinskip.skipcr.cz/|Bulletinu SKIP]]. Již více než deset let je aktivní členkou české komunity knihovního softwaru Evergreen a podílí se na jeho zavádění do českých knihoven (od roku 2017 především prostřednictvím spolku Osvobozená knihovna). Je členkou redakční rady České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Vystudovala informační vědu na Univerzitě Karlově. Můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu <linda.jansova@nkp.cz>.
  
 <WRAP center round box> <WRAP center round box>
 ===== Poděkování ===== ===== Poděkování =====
  
-**Děkujeme PhDr. Anně Stöcklové** nejen za její čas a cenné rady, které nám poskytla při přípravě příručky, ale také za její pedagogické působení na nás v době našeho studia na ÚISK FF UK, které – jak je vidět – nezůstalo bez odezvy.+**Děkujeme PhDr. Anně Stöcklové** nejen za její čas a cenné rady, které nám poskytla při přípravě příručky, ale také za její pedagogické působení na nás v době našeho studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které – jak je vidět – nezůstalo bez odezvy.
  
 **Ing. Václavu Jansovi, Ph.D.**, děkujeme za přípravu a správu instalace této online platformy, tj. DokuWiki. **Ing. Václavu Jansovi, Ph.D.**, děkujeme za přípravu a správu instalace této online platformy, tj. DokuWiki.
aks/uvod.1569761115.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/29 14:45 autor: linda