Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:pozadavky_na_software

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:pozadavky_na_software [2019/09/19 09:06]
linda
aks:pozadavky_na_software [2019/10/06 08:00] (aktuální)
linda
Řádek 1: Řádek 1:
-====== -#13 Požadavky na software ======+====== -#14 Požadavky na software ======
  
-Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či modulyby měly vycházet z [[aks:analyza_situace|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. +Požadavky na způsob provozu knihovního softwaru, typ katalogu a požadované funkce či moduly by měly vycházet z [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýzy stavu a potřeb knihovny]] a [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýzy pracovních procesů a postupů knihovny]]. 
-Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru#vyberoveve_rizeni|výběrového řízení]], resp. poptávkového dokumentu. +Požadavky na způsob provozu jsou jedním z nejdůležitějších podkladů při jednání s dodavateli a při přípravě [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízení, resp. poptávkového dokumentu]].
  
-Seznam požadavků obvykle zahrnuje témata uvedená níže.+Seznam požadavků nejčastěji zahrnuje témata uvedená níže.
  
  
 ===== - Obecné požadavky ===== ===== - Obecné požadavky =====
 Obvykle jimi jsou: Obvykle jimi jsou:
-    * požadovaný typ(y) katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);+    * požadovaný typ katalogu (např. regionální systém, jednotlivá instalace, společný katalog);
     * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);     * požadovaný způsob implementace (např. hostovaný systém, cloudové řešení, instalace na serveru knihovny);
-    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se [[aks:knihovni_software#typ_katalogu|od typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností);+    * požadovaná míra rozlišení oprávnění pro jednotlivé knihovny, činnosti, skupiny uživatelů či jednotlivce (odvíjí se od [[aks:typy_katalogu|typu katalogu]] – u regionálních nebo společných katalogů, případně u institucí se složitější organizační strukturou je obvykle vyžadována větší míra rozlišení oprávnění na úrovni organizačních jednotek i činností);
     * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;     * požadovaná míra odlišných nastavení pro jednotlivé knihovny a pobočky v rámci katalogu a pravidla pro půjčování, rezervace;
     * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);     * požadovaná míra přizpůsobení uživatelského rozhraní (přizpůsobení grafickému vzhledu organizace, případně další možnosti nastavení rozhraní);
Řádek 17: Řádek 17:
     * požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.);     * požadovaná podpora (rozsah, časová dostupnost, způsoby komunikace aj.);
     * dokumentace (požadovaný typ, forma((Může jít např. o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, tištěnou nebo online podobu dokumentace apod.)), rozsah);     * dokumentace (požadovaný typ, forma((Může jít např. o technickou nebo uživatelskou dokumentaci, tištěnou nebo online podobu dokumentace apod.)), rozsah);
-    * školení (požadavky na obsah školení, místo konání,  formu, rozsah apod.);+    * školení (požadavky na obsah školení, místo konání, formu, rozsah apod.);
     * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu;     * záruky (včetně záruk v případě ukončení činnosti dodavatele), požadavky na vlastnictví dat v případě hostovaných systémů nebo provozu v cloudu;
-  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost systému, způsob autentizace uživatelů, administrace systému, zajištění migrace dat aj.+  * základní požadavky na systém: hardware a software, požadované standardy, bezpečnost, způsob ověřování identity uživatelů, administrace, zajištění převodu dat aj.
  
 ===== - Požadavky na funkce/moduly systému ===== ===== - Požadavky na funkce/moduly systému =====
-Při stanovování požadavkůzejména při jednání s dodavateli knihovních softwarů nezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**; navíc [[aks:knihovni_software#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v České republice nejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.+Při stanovování požadavků (zejména při jednání s dodavateli knihovních softwarůnezapomeňte, že **definice modulu se mezi jednotlivými softwary může lišit**; navíc [[aks:typy_knihovniho_softwaru#svobodny_knihovni_software|svobodné softwary]] používané v Čnejsou modulární. Proto je důležité snažit se specifikovat spíše okruhy funkcí, resp. jednotlivé požadované funkce.
  
-V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl např. v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z  příkazové řádky na serveru. Podobně může hrát roli způsob, jakým může být konkrétní funkce softwaru prováděna. (viz též [[aks:procesy|Pracovní postupyprocesy a služby knihovny]]).+V některých případech doporučujeme také specifikovat způsob, jakým má být daná funkce nebo její administrace dostupná. Z hlediska provozu knihovny může být velký rozdíl např. v tom, zda je administrace nastavení některých funkcí softwaru dostupná prostřednictvím standardního rozhraní knihovního softwaru nebo pouze z příkazové řádky na serveru (viz též kapitolu [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|Pracovní postupy procesy]]).
  
 Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji. Níže uvádíme stručný výčet obvyklých okruhů požadavků na funkce knihovního softwaru. Při přípravě poptávkového dokumentu nebo při komunikaci s potenciálními dodavateli je většinou třeba tyto funkce specifikovat podrobněji.
Řádek 38: Řádek 38:
   * zprávy a upozornění;   * zprávy a upozornění;
   * půjčování a vracení;   * půjčování a vracení;
-  * prodloužení výpůjček;  +  * prodloužení výpůjček; 
-  * rezervace a objednávky knihovních jednotek; +  * rezervace a objednávky knihovních jednotek;
   * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů;   * sledování přepravy rezervací a objednávek dokumentů;
   * poplatky, pokuty, odesílání upozornění;   * poplatky, pokuty, odesílání upozornění;
Řádek 51: Řádek 51:
   * standardy;   * standardy;
   * požadovaná katalogizační pole;   * požadovaná katalogizační pole;
-  * způsoby editace a tvorby záznamů; +  * způsoby editace a tvorby záznamů;
   * nastavení šablon pro bibliografické záznamy;   * nastavení šablon pro bibliografické záznamy;
-  * nastavení šablony pro vlastnosti jednotek;+  * nastavení šablon pro vlastnosti jednotek;
   * možnosti importu a exportu;   * možnosti importu a exportu;
-  * funkce pro stahování prostřednictvím protokolu Z39.50;+  * funkce pro stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50;
   * tisk štítků a čárových kódů;   * tisk štítků a čárových kódů;
   * hromadné editace a akce;   * hromadné editace a akce;
Řádek 67: Řádek 67:
   * příjem exemplářů, hromadný příjem;   * příjem exemplářů, hromadný příjem;
   * vazba seriálových jednotek;   * vazba seriálových jednotek;
-  * šablony pro příjem exemplářů; +  * šablony pro příjem exemplářů;
   * reklamace nedodaných čísel.   * reklamace nedodaných čísel.
    
 ==== - Online katalog (OPAC) ==== ==== - Online katalog (OPAC) ====
 Mezi obvyklé požadavky patří: Mezi obvyklé požadavky patří:
-  * požadavky na rozhraní včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami; +  * požadavky na rozhraní včetně responzivity designu a přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami;
   * ovládání rozhraní;   * ovládání rozhraní;
   * přidaný obsah (např. obálky, obsahy či citace);   * přidaný obsah (např. obálky, obsahy či citace);
   * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, prohlížení, fasety apod.);   * způsoby vyhledávání (jednoduché a pokročilé vyhledávání, prohlížení, fasety apod.);
   * možnosti práce s výsledky vyhledávání;   * možnosti práce s výsledky vyhledávání;
-  * požadavky na funkce čtenářského konta; +  * požadavky na funkce čtenářského konta;
   * možnosti plateb;   * možnosti plateb;
   * možnosti správy čtenářského konta;   * možnosti správy čtenářského konta;
   * vytváření seznamů;   * vytváření seznamů;
-  * možnosti vytváření trvalých odkazů na záznamyvýsledky vyhledávání; +  * možnost vytváření trvalých odkazů na záznamy a na výsledky vyhledávání; 
-  * požadavky na historii výpůjček, jejího uchovávání a naopak odstranění.+  * požadavky na historii výpůjček, její uchovávání a naopak odstranění.
  
 ==== - Akvizice ==== ==== - Akvizice ====
 Mezi obvyklé požadavky patří: Mezi obvyklé požadavky patří:
-  * sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů; +  * sledování finančních zdrojů, fondů a rozpočtů;
   * správa dodavatelů;   * správa dodavatelů;
-  * tvorba seznamů požadavků; +  * tvorba seznamů požadavků;
   * objednávky;   * objednávky;
   * elektronické objednávky;   * elektronické objednávky;
Řádek 98: Řádek 98:
 ==== - Statistické výstupy ==== ==== - Statistické výstupy ====
 Mezi obvyklé požadavky patří: Mezi obvyklé požadavky patří:
-  * formáty a formy výstupů; +  * formáty a formy výstupů;
   * tisk výstupů;   * tisk výstupů;
   * požadované statistické údaje;   * požadované statistické údaje;
Řádek 106: Řádek 106:
 ==== - Revize fondu ==== ==== - Revize fondu ====
 Mezi obvyklé požadavky patří: Mezi obvyklé požadavky patří:
-  * formy sběru dat, +  * formy sběru dat,
   * výstupy revize.   * výstupy revize.
  
Řádek 114: Řádek 114:
   * rezervaci vybavení a místností.   * rezervaci vybavení a místností.
  
 +<-ziskavani_informaci|13. Získávání informací^obsah|Obsah^rozpocet_projektu|15. Rozpočet projektu->
  
aks/pozadavky_na_software.1568876805.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/19 09:06 autor: linda