Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


aks:planovani_projektu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
aks:planovani_projektu [2019/09/23 11:38]
eva [2.1.1 Komunikace se zřizovatelem]
aks:planovani_projektu [2019/10/06 18:08]
linda [2.1.2 Komunikace s pracovníky knihovny]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== -#2 Plánování projektu ====== ====== -#2 Plánování projektu ======
  
-Knihovní software je jedním z důležitých nástrojů, který knihovnám pomáhá naplňovat jejich poslání. Změna knihovního softwaru je proto velmi závažnou událostí, která se týká nejen provozu a služeb knihovny, ale i jejího směřování a rozvoje. Zároveň ovlivňuje každodenní provoz knihovny. Může být také velkou zátěží pro personál knihovny, zejména v období těsně kolem termínu změny softwaru. Proto je důležité věnovat pozornost nejen samotnému výběru softwaru, ale také jednotlivých krokům, které s procesem změny softwaru souvisejí, a nezapomínat na potřebu informovat o procesu výběru a zavádění softwaru personál knihovny.+Knihovní software je jedním z důležitých nástrojů, který knihovnám pomáhá naplňovat jejich poslání. Změna knihovního softwaru je proto velmi závažnou událostí, která se týká nejen provozu a služeb knihovny, ale i jejího směřování a rozvoje. Zároveň ovlivňuje každodenní provoz knihovny. Může být také velkou zátěží pro pracovníky knihovny, zejména v období těsně kolem termínu změny softwaru. Proto je důležité věnovat pozornost nejen samotnému výběru softwaru, ale také jednotlivých krokům, které s procesem změny softwaru souvisejí, a nezapomínat ani na potřebu informovat o procesu výběru a zavádění softwaru pracovníky knihovny.
  
 ===== - Projektový tým ===== ===== - Projektový tým =====
Řádek 12: Řádek 12:
 ==== - Komunikace se zřizovatelem ==== ==== - Komunikace se zřizovatelem ====
  
-Pro úspěšnou realizaci změny knihovního softwaru je v průběhu celého projektu nesmírně důležitá  komunikace se zřizovatelem. Na to, jakým způsobem má tato komunikace probíhat, neexistuje univerzální návod a vždy to závisí na konkrétním zřizovateli, typu nebo velikosti knihovny, případně na dalších okolnostech.  Málokdy ovšem nastává situace,  kdy sám zřizovatel změnu knihovního softwaru požaduje nebo je do chodu knihovny zapojen natolik intenzivně, že si je vědom potřeby této změny. Proto jsou velmi důležitá jednání ještě před zahájením projektu (případně v jeho počátečních fázích), při kterých je potřeba zřizovatele přesvědčit“, o nutnosti změny a vysvětlit mu, proč je změna knihovního softwaru pro uživatele knihovny důležitá. +Pro úspěšnou realizaci změny knihovního softwaru je v průběhu celého projektu nesmírně důležitá  komunikace se zřizovatelem. Na to, jakým způsobem má tato komunikace probíhat, neexistuje univerzální návod. Vždy to závisí na konkrétním zřizovateli, typu nebo velikosti knihovny, případně na dalších okolnostech. Málokdy ovšem nastává situace, kdy sám zřizovatel změnu knihovního softwaru požaduje nebo je do chodu knihovny zapojen natolik intenzivně, že si je vědom potřeby této změny. Proto jsou velmi důležitá jednání ještě před zahájením projektu (případně v jeho počátečních fázích). Při nich je třeba zřizovatele přesvědčit o nutnosti změny a vysvětlit mu, proč je změna knihovního softwaru pro uživatele knihovny důležitá. 
  
    
-Při hledání vhodné komunikační strategie je  potřeba připravit si přesvědčivé  argumenty, které poukážou na nezbytnost  změny knihovního softwaruTyto argumenty by měly být  podloženy  např. [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny| analýzou situace knihovny]], z níž vyplývají jasné potřeby uživatelů a požadavky na nové služby zasazené do kontextu poslání knihovny a potřeb místní (nebo odborné) komunity, stávajících společenských nebo  technologických trendů aj. Kromě morální zastaralosti stávajícího softwaru může být podstatným argumentem pro změnu také  zjednodušení pracovních procesů, které uvolní kapacitu pracovníků pro odborné činnosti, komunikaci s veřejností, vzdělávací nebo komunitní akce apod.  Důležité je zdůraznit, co změna znamená pro uživatele knihovny, jaké konkrétní nové služby, inovace výhody a  přinese. Přínosem může  být mimo jiné zlepšení obrazu knihovny směrem k veřejnosti, možnosti propojení s dalšími komunitními službami, s infrastrukturou zřizovateles informačními systémy města či organizace atd+Při hledání vhodné komunikační strategie je třeba si připravit přesvědčivé argumenty. Ty by měly být  podloženy [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny| analýzou situace knihovny]], z níž vyplývají jasné potřeby uživatelů a požadavky na nové služby zasazené do kontextu poslání knihovny a potřeb místní (nebo odborné) komunity, stávajících společenských nebo technologických trendů aj. Kromě morální zastaralosti stávajícího softwaru může být podstatným argumentem pro změnu také zjednodušení pracovních procesů, které uvolní kapacitu pracovníků pro další činnosti, komunikaci s veřejností, vzdělávací nebo komunitní akce apod. Důležité je zdůraznit, co změna znamená pro uživatele knihovny, jaké umožní nové služby a jaké přinese inovace a výhody. Přínosem může být mj. zlepšení obrazu knihovny směrem k veřejnosti, možnosti propojení s dalšími komunitními službami, s infrastrukturou zřizovatele nebo s informačními systémy města či organizace. 
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Jednání se zřizovatelem může být jednodušší pokud má knihovna dlouhodobější vizi“  své činnosti v oblasti využívání moderních informačních technologií vyjádřenou [[aks:strategicky_technologicky_plan|technologickém plánu knihovny]], případně v dalších strategických dokumentech.+Jednání se zřizovatelem může být jednoduššípokud má knihovna dlouhodobější vizi své činnosti v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií vyjádřenou ve [[aks:strategicky_technologicky_plan|strategickém technologickém plánu]], případně v dalších strategických dokumentech.
 </WRAP> </WRAP>
  
 +Protože důležitým kritériem při rozhodování o změně softwaru je finanční stránka, je vždy dobré být připraven předložit zřizovateli informace o možnostech získání části finančních prostředků na realizaci projektu z externích zdrojů (zejména půjde o prostředky z dotačního programů VISK 3).
  
- Protože důležitým kritériem při rozhodování o změně softwaru je finanční stránka, je vždy dobré být připraven předložit zřizovateli informace o možnostech získání části finančních prostředků na realizaci projektu z externích zdrojů (zejména půjde o prostředky z dotačního programů VISK 3). +Při jednání se zřizovatelem nelze zapomenout ani na požadavky knihovny na součinnost zřizovatele při realizaci projektu. Může jít o právní služby, přípravu [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízení]], konzultace s IT oddělením zřizovatele (pokud jsou IT služby knihovny zajišťovány jeho prostřednictvím) aj. Nutné je rovněž projednat praktické aspekty související se změnou softwaru (výběr vhodného [[aks:zpusoby_provozu|způsobu provozu knihovního softwaru]] s ohledem na infrastrukturu, propojení s informačními systémy zřizovatele apod.).
- +
- +
- +
- +
-Při jednání se zřizovatelem nelze zapomenout také na požadavky knihovny na součinnost zřizovatele při realizaci projektu. Může jít o právní služby, přípravu [[aks:vyber_softwaru|výběrového řízení]], konzultace s IT oddělením zřizovatele (pokud jsou IT služby knihovny zajišťovány jeho prostřednictvím) aj. Nutné je projednat také praktické aspekty související se změnou softwaru (výběr vhodného [[aks:zpusoby_provozu|modelu provozu knihovního softwaru]] s ohledem na infrastrukturu, propojení knihovního softwaru s informačními systémy zřizovatele apod.).+
  
 ==== - Komunikace s pracovníky knihovny ==== ==== - Komunikace s pracovníky knihovny ====
-Důležitým aspektem přípravy na změnu knihovního softwaru je poskytnutí informací pracovníkům knihovny. Existuje řada způsobů komunikace s pracovníky. Jednou z doporučených možností je uspořádání schůzky s nimi v počáteční fázi projektu. Pracovníci knihovny by při ní měli získat alespoň následující informace:((WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. //Integrated library systems: planning, selecting, and implementing//. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 116. ISBN 978-1-59158-897-9.))+Důležitým aspektem přípravy na změnu knihovního softwaru je poskytnutí informací pracovníkům knihovny. Existuje řada způsobů komunikace s pracovníky. Jednou z doporučených možností je uspořádání schůzky v počáteční fázi projektu. Pracovníci knihovny by na ní měli získat alespoň následující informace:((WEBBER, Desiree a Andrew PETERS. //Integrated library systems: planning, selecting, and implementing//. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2010, s. 116. ISBN 978-1-59158-897-9.))
   * předpokládaný časový rámec projektu;   * předpokládaný časový rámec projektu;
-  * hardware a software využívaný na pracovních stanicích pracovníků+  * hardware a software, který budou využívat
-  * novinky a zlepšením, které změna softwaru přinese pracovníkům+  * zlepšení a novinky, které jim změna softwaru přinese; 
-  * novinky a zlepšení, která změna knihovního softwaru přinese uživatelům;+  * zlepšení a novinkykteré změna knihovního softwaru přinese uživatelům;
   * způsoby financování nového softwaru (dotační programy, sponzoři);   * způsoby financování nového softwaru (dotační programy, sponzoři);
-  * zásadní změny, které se dotknou pracovníků;+  * zásadní změny, které se jich dotknou;
   * časový plán školení;   * časový plán školení;
   * předpokládaný termín přechodu na nový software.   * předpokládaný termín přechodu na nový software.
Řádek 62: Řádek 58:
 Výběr konkrétního knihovního softwaru je výsledkem poměrně dlouhého procesu. Výběru by měla přecházet [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýza situace a potřeb knihovny]], jejíž podstatnou součástí je [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýza pracovních postupů a procesů]] a [[aks:nove_technologie_a_sluzby|služeb]] knihovny. Z těchto analýz poté vychází [[aks:pozadavky_na_software|vytvoření seznamu požadovaných funkcí softwaru]] a výběr vhodného [[aks:zpusoby_provozu|způsobu jeho provozu]]. Výběr konkrétního knihovního softwaru je výsledkem poměrně dlouhého procesu. Výběru by měla přecházet [[aks:analyza_situace_a_potreb_knihovny|analýza situace a potřeb knihovny]], jejíž podstatnou součástí je [[aks:pracovni_postupy_a_procesy|analýza pracovních postupů a procesů]] a [[aks:nove_technologie_a_sluzby|služeb]] knihovny. Z těchto analýz poté vychází [[aks:pozadavky_na_software|vytvoření seznamu požadovaných funkcí softwaru]] a výběr vhodného [[aks:zpusoby_provozu|způsobu jeho provozu]].
  
-Pro výběr je velice důležité [[aks:ziskavani_informaci|získávání informací]] o jednotlivých softwarech. Tyto informace spolu s požadavky na funkce softwaru, [[aks:rozpocet_projektu|rozpočtem]] a [[aks:technologicky_plan|technologickým plánem]] tvoří základ podkladů pro [[aks:vyber_softwaru|výběr softwaru]] a [[aks:hodnoceni_nabidek|hodnocení nabídek]], a to bez ohledu na to, zda výběr probíhá formou veřejné zakázky či nikoliv.+Velice důležitým krokem je [[aks:ziskavani_informaci|získávání informací]] o jednotlivých softwarech. Tyto informace spolu s požadavky na funkce softwaru, [[aks:rozpocet_projektu|rozpočtem]] a [[aks:technologicky_plan|technologickým plánem]] tvoří základ podkladů pro [[aks:vyber_softwaru|výběr softwaru]] a [[aks:hodnoceni_nabidek|hodnocení nabídek]], a to bez ohledu na to, zda výběr probíhá formou veřejné zakázky či nikoliv.
  
 ==== - Praktické kroky při přípravě na změnu softwaru==== ==== - Praktické kroky při přípravě na změnu softwaru====
Řádek 69: Řádek 65:
 Poté, co je vybrán nový software, [[aks:uzavreni_smlouvy|uzavřena smlouva]] a vyřízeny všechny potřebné náležitosti spojené se získáním softwaru, následuje instalace softwaru nebo jeho zpřístupnění (v případě provozu softwaru formou služby)((Tento postup se může mírně lišit v případě, že knihovna zvolila svobodný knihovní software nebo pokud si knihovní software spravuje vlastními silami.)). Po provedení [[aks:nastaveni_softwaru|potřebných nastavení]] na základě požadavků knihovny nastává příprava a [[aks:prevod_dat|převod dat]] do nového softwaru. Importovaná data jsou [[aks:testovani_softwaru|testována]] a spolu s nimi jsou testovány také [[aks:kontrolni_seznam_pro_testovani|jednotlivé funkce softwaru]] a jeho napojení na externí služby či kooperativní projekty. Případné chyby jsou během testování odstraňovány. Poté, co je vybrán nový software, [[aks:uzavreni_smlouvy|uzavřena smlouva]] a vyřízeny všechny potřebné náležitosti spojené se získáním softwaru, následuje instalace softwaru nebo jeho zpřístupnění (v případě provozu softwaru formou služby)((Tento postup se může mírně lišit v případě, že knihovna zvolila svobodný knihovní software nebo pokud si knihovní software spravuje vlastními silami.)). Po provedení [[aks:nastaveni_softwaru|potřebných nastavení]] na základě požadavků knihovny nastává příprava a [[aks:prevod_dat|převod dat]] do nového softwaru. Importovaná data jsou [[aks:testovani_softwaru|testována]] a spolu s nimi jsou testovány také [[aks:kontrolni_seznam_pro_testovani|jednotlivé funkce softwaru]] a jeho napojení na externí služby či kooperativní projekty. Případné chyby jsou během testování odstraňovány.
  
-V období po výběru softwaru probíhá také [[aks:skoleni_pracovniku|školení personálu]], jsou připravovány popisy nových pracovních postupů a procesů. Zároveň by měla být připravována [[aks:informacni_kampan_pro_uzivatele|informační kampaň pro uživatele]], která má být optimálně spuštěna ještě před změnou softwaru. K praktickým krokům patří také [[aks:rutinni_provoz|zajištění každodenního provozu knihovního softwaru]] softwaru po jeho spuštění, včetně jeho zálohování, zajištění bezpečnosti apod.+V období po výběru softwaru probíhá také [[aks:skoleni_pracovniku|školení pracovníků]], jsou připravovány popisy nových pracovních postupů a procesů. Zároveň by měla být připravována [[aks:informacni_kampan_pro_uzivatele|informační kampaň pro uživatele]], která má být optimálně spuštěna ještě před změnou softwaru. K praktickým krokům patří také [[aks:rutinni_provoz|zajištění každodenního provozu knihovního softwaru]] softwaru po jeho spuštění, včetně jeho zálohování, bezpečnosti apod.
  
 ==== - Přechod na nový software (den D) ==== ==== - Přechod na nový software (den D) ====
Řádek 75: Řádek 71:
  
 ==== - Období po změně knihovního softwaru ==== ==== - Období po změně knihovního softwaru ====
-Období následující bezprostředně po změně softwaru bývá velice náročné pro personál knihovny a částečně i pro uživatele, kteří si zvykají na nové funkce a způsoby práce s katalogem. Po změně softwaru je nutné počítat s delším obdobím, kdy bude probíhat proces [[aks:zahajeni_provozu#ladeni_funkci_noveho_softwaru|ladění funkcí nového softwaru]] i pracovních procesů. Tomuto procesu může pomoci hodnocení projektu změny softwaru, do kterého je kromě projektového týmu zapojen také běžný personál knihovny. Hodnocení by mělo zahrnovat jak proces vedoucí ke změně softwaru a jeho jednotlivé kroky, tak fungování nového softwaru v běžném provozu.+Období následující bezprostředně po změně softwaru bývá velice náročné pro pracovníky knihovny a částečně i pro uživatele, kteří si zvykají na nové funkce a způsoby práce s katalogem. Po změně softwaru je nutné počítat s delším obdobím, kdy bude probíhat proces [[aks:zahajeni_provozu#ladeni_funkci_noveho_softwaru|ladění funkcí nového softwaru]] i pracovních procesů. Tomuto procesu může pomoci hodnocení projektu změny softwaru, do kterého jsou kromě projektového týmu zapojeni také běžní pracovníci knihovny. Hodnocení by mělo zahrnovat jak proces vedoucí ke změně softwaru a jeho jednotlivé kroky, tak fungování nového softwaru v běžném provozu.
  
 Po přechodu na nový knihovní software je nutné také [[aks:zahajeni_provozu#uzavreni_puvodniho_knihovniho_softwaru|uzavřít stávající software]] po právní i technické stránce. Po přechodu na nový knihovní software je nutné také [[aks:zahajeni_provozu#uzavreni_puvodniho_knihovniho_softwaru|uzavřít stávající software]] po právní i technické stránce.
  
-Přestože uzavřením starého softwaru a odladěním nového softwaru projekt změny knihovního softwaru končí, nemělo by pro knihovnu rozhodně končit plánování nových služeb a rozvoje knihovny. Naopak by knihovna měla průběžně [[aks:sledovani_trendu|sledovat nové trendy]], [[aks:kooperativni_projekty_v_cr|kooperativní projekty]] i [[aks:standardy|aktuální standardy]] a snažit se své služby neustále rozvíjet s využitím možností, které přináší rozvoj nových technologií.+Přestože uzavřením starého softwaru a odladěním nového softwaru projekt změny knihovního softwaru končí, nemělo by pro knihovnu rozhodně končit plánování nových služeb a rozvoje. Naopak by knihovna měla průběžně [[aks:sledovani_trendu|sledovat nové trendy]], [[aks:kooperativni_projekty_v_cr|kooperativní projekty]] i [[aks:standardy|aktuální standardy]] a snažit se své služby neustále rozvíjet.
  
-<-uvod|1. Úvod^start|Obsah^casovy_plan|3. Časový plán ->+<-uvod|1. Úvod^obsah|Obsah^casovy_plan|3. Časový plán ->
  
aks/planovani_projektu.txt · Poslední úprava: 2019/10/06 18:08 autor: linda